ปริมาณน้ำ เวลา 6.00 น.

กราฟ Rating Curve
โปรดเลือกสถานีที่ต้องการดูข้อมูล
ชนิดของข้อมูล
เลือกปี


ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII