Omkoi Radar Images on Local Time
วันที่ 21 Nov 2019 ช่วงเวลา .00 - 02.00No Data
2019112100No Data
2019112110No Data
2019112120No Data
2019112130No Data
2019112140No Data
2019112150

2019112101000

2019112101100No Data
201911210120

2019112101300

2019112101400No Data
201911210150

2019112102000

2019112102100No Data
201911210220

2019112102300

2019112102400No Data
201911210250
ที่มา :
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
จัดทำโดย :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)