Omkoi Radar Images on Local Time
วันที่ 15 Nov 2019 ช่วงเวลา .00 - 02.00No Data
2019111500No Data
2019111510No Data
2019111520No Data
2019111530No Data
2019111540No Data
2019111550

2019111501000No Data
201911150110No Data
201911150120No Data
201911150130

2019111501400No Data
201911150150

2019111502000

2019111502100No Data
201911150220

2019111502300

2019111502400

2019111502500
ที่มา :
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
จัดทำโดย :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)