Pimai Radar Images on Local Time
วันที่ 15 Nov 2019 ช่วงเวลา .00 - 02.00No Data
2019111500No Data
2019111510No Data
2019111520No Data
2019111530No Data
2019111540No Data
2019111550

2019111501000

2019111501100No Data
201911150120

2019111501300

2019111501400No Data
201911150150

2019111502000No Data
201911150210No Data
201911150220

2019111502300

2019111502400No Data
201911150250
ที่มา :
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
จัดทำโดย :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)