Pimai Radar Images on Local Time
วันที่ 19 Nov 2019 ช่วงเวลา .00 - 02.00No Data
2019111900No Data
2019111910No Data
2019111920No Data
2019111930No Data
2019111940No Data
2019111950

2019111901000

2019111901100No Data
201911190120

2019111901300

2019111901400No Data
201911190150

2019111902000

2019111902100No Data
201911190220No Data
201911190230

2019111902400No Data
201911190250
ที่มา :
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
จัดทำโดย :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)