Pimai Radar Images on Local Time
วันที่ 2 Jun 2020 ช่วงเวลา .00 - 02.00No Data
2020060200No Data
2020060210No Data
2020060220No Data
2020060230No Data
2020060240No Data
2020060250No Data
202006020100No Data
202006020110No Data
202006020120No Data
202006020130No Data
202006020140No Data
202006020150No Data
202006020200No Data
202006020210No Data
202006020220No Data
202006020230No Data
202006020240No Data
202006020250
ที่มา :
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
จัดทำโดย :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)