Pimai Radar Images on Local Time
วันที่ 19 Nov 2019 ช่วงเวลา .00 - 02.00



No Data




2019111900



No Data




2019111910



No Data




2019111920



No Data




2019111930



No Data




2019111940



No Data




2019111950

2019111901000

2019111901100



No Data




201911190120

2019111901300

2019111901400



No Data




201911190150

2019111902000

2019111902100



No Data




201911190220



No Data




201911190230

2019111902400



No Data




201911190250
ที่มา :
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
จัดทำโดย :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)