รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,428 5,557 41 1,756.78 13 5,617 18.61 1,868.63 33.27 1.50 4,733.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,812 5,376 57 2,526.28 27 5,716 20.68 3,207.72 56.12 4.38 5,026.47
เขื่อนแม่งัด      265 170 142 54 129.50 49 314 0.33 85.36 27.18 0.05 193.41
เขื่อนกิ่วลม      106 49 64 60 60.03 57 560 1.28 324.68 57.98 1.28 354.15
เขื่อนแม่กวง      263 108 78 30 63.91 24 190 0.60 80.46 42.35 1.06 136.87
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 142 113 66 106.52 63 246 0.33 115.17 46.82 0.33 171.80
เขื่อนแควน้อย      939 602 492 52 448.50 48 1,482 7.36 500.33 33.76 0.43 615.11
เขื่อนแม่มอก      110 29 37 34 20.96 19 255 0.29 25.65 10.06 0.29 24.27
รวมภาคเหนือ      24,825 17,341 11,857 48 5,112.48 21 14,380 49.48 6,208.00 43.17 9.32 11,255.58
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,313 1,684 85 1,583.80 80 2,303 18.18 1,558.92 67.69 1.98 971.42
เขื่อนลำตะคอง      314 253 161 51 137.81 44 266 0.64 62.10 23.35 0.17 97.87
เขื่อนลำพระเพลิง      155 78 28 18 26.34 17 170 0.28 24.01 14.12 0 58.88
เขื่อนน้ำอูน      520 538 367 71 322.23 62 460 2.08 223.46 48.58 0.35 261.37
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 713 638 26 57.23 2 2,536 4.46 348.53 13.74 0.30 161.76
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,330 1,829 93 997.15 51 1,674 25.45 1,409.72 84.21 10.88 365.23
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 111 50 31 13.14 8 162 0.01 50.28 31.04 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 61 93 68 86.22 64 165 1.41 85.78 51.99 0.23 48.80
เขื่อนลำนางรอง      121 39 15 12 11.37 9 51 0.05 8.87 17.40 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 75 40 28 32.53 23 96 0.44 23.08 24.05 0.04 36.05
เขื่อนน้ำพุง      165 129 89 54 80.89 49 136 0.53 94.55 69.52 0.61 89.20
เขื่อนลำแซะ      275 152 76 28 69.44 25 203 0.81 51.40 25.32 0.03 101.94
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,792 5,069 61 3,418.15 41 8,222 54.34 3,940.70 47.93 14.59 2,314.23
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 507 384 40 380.57 40 2,438 12.45 378.67 15.53 1.03 413.25
เขื่อนกระเสียว      299 124 64 21 24.22 8 339 0 24.42 7.20 0.02 23.26
เขื่อนทับเสลา      160 42 36 22 18.90 12 140 0 3.03 2.16 0.08 8.78
เขื่อนเจ้าพระยา      16.19/9.94 * 750 **
รวมภาคกลาง      1,419 672 484 34 423.69 30 2,917 12.45 406.12 13.92 1.13 445.29
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,299 14,925 84 4,659.96 26 4,661 41.49 2,961.76 63.54 4.97 3,559.15
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,311 7,886 89 4,873.53 55 5,494 44.12 4,820.22 87.74 25.04 3,812.94
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,609 22,811 86 9,533.49 36 10,155 85.61 7,781.98 76.63 30.01 7,372.09
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 68 47 40 34.60 30 50 0.04 30.12 60.24 0.25 64.06
เขื่อนหนองปลาไหล      164 114 86 52 72.07 44 218 2.01 75.78 34.76 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 314 63 15 32.83 8 299 3.60 47.84 16.00 0.10 263.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 194 157 70 152.81 68 316 1.75 161.23 51.02 0.05 185.63
เขื่อนประแสร์      295 235 124 42 103.73 35 286 1.34 109.22 38.19 0.53 170.65
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 274 178 60 158.55 54 391 3.27 145.58 37.23 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,198 654 43 554.59 37 1,560 12.01 569.77 36.52 0.93 931.40
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 701 582 82 517.28 73 896 6.29 776.90 86.71 8.81 772.79
เขื่อนปราณบุรี      391 261 268 69 250.33 64 454 5.85 340.18 74.93 7.63 394.13
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,692 3,805 67 2,453.45 44 2,680 16.16 1,542.82 57.57 3.03 2,326.74
เขื่อนบางลาง      1,454 669 758 52 481.36 33 1,581 3.53 620.33 39.24 3.04 896.26
รวมภาคใต้      8,194 6,323 5,413 66 3,702.42 45 5,611 31.83 3,280.23 58.46 22.51 4,389.92
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,935 46,287 65 22,744.82 32 42,845 245.72 22,186.80 51.78 78.49 26,708.51
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ