รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 17 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,445 5,577 41 1,776.62 13 5,617 23.15 1,891.78 33.68 3.00 4,736.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,833 5,388 57 2,538.05 27 5,716 16.69 3,224.41 56.41 4.29 5,030.76
เขื่อนแม่งัด      265 170 142 54 129.60 49 314 0.23 85.58 27.26 0.09 193.50
เขื่อนกิ่วลม      106 50 63 60 59.82 56 560 1.07 325.75 58.17 1.28 355.43
เขื่อนแม่กวง      263 109 77 29 63.25 24 190 0.45 80.91 42.58 1.06 137.93
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 143 113 66 106.43 63 246 0.24 115.41 46.92 0.34 172.14
เขื่อนแควน้อย      939 609 496 53 452.70 48 1,482 4.68 505.01 34.08 0.43 615.54
เขื่อนแม่มอก      110 29 37 33 20.87 19 255 0.20 25.86 10.14 0.29 24.56
รวมภาคเหนือ      24,825 17,387 11,892 48 5,147.34 21 14,380 46.71 6,254.71 43.50 10.78 11,266.36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,310 1,700 86 1,600.00 81 2,303 18.43 1,577.35 68.49 2.23 973.65
เขื่อนลำตะคอง      314 256 161 51 138.30 44 266 0.85 62.95 23.66 0.17 98.04
เขื่อนลำพระเพลิง      155 80 28 18 26.21 17 170 0.15 24.16 14.21 0.26 59.13
เขื่อนน้ำอูน      520 535 368 71 323.01 62 460 1.14 224.59 48.82 0.35 261.72
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 720 643 26 62.12 3 2,536 6.11 354.64 13.98 0.30 162.06
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,335 1,840 94 1,008.19 51 1,674 22.64 1,432.36 85.57 10.77 376.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 112 50 31 13.22 8 162 0.09 50.37 31.09 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 61 93 69 86.81 64 165 0.80 86.58 52.48 0.21 49.02
เขื่อนลำนางรอง      121 39 15 12 11.37 9 51 0.02 8.89 17.44 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 75 40 28 32.89 23 96 0.45 23.53 24.51 0.04 36.09
เขื่อนน้ำพุง      165 128 88 53 80.02 49 136 0 94.55 69.52 0.61 89.81
เขื่อนลำแซะ      275 153 77 28 69.97 25 203 0.64 52.05 25.64 0.03 101.97
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,805 5,103 61 3,452.11 41 8,222 51.32 3,992.02 48.55 14.97 2,329.20
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 521 396 41 392.78 41 2,438 13.34 392.01 16.08 0.72 413.97
เขื่อนกระเสียว      299 124 64 21 24.14 8 339 0 24.42 7.20 0.02 23.28
เขื่อนทับเสลา      160 42 36 22 18.82 12 140 0 3.03 2.16 0.08 8.86
เขื่อนเจ้าพระยา      15.93/9.94 * 750 **
รวมภาคกลาง      1,419 688 496 35 435.74 31 2,917 13.34 419.46 14.38 0.82 446.11
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,302 14,951 84 4,686.30 26 4,661 33.46 2,995.22 64.26 5.04 3,564.19
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,292 7,907 89 4,895.38 55 5,494 47.71 4,867.93 88.60 24.95 3,837.89
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,594 22,859 86 9,581.68 36 10,155 81.17 7,863.15 77.43 29.99 7,402.08
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 69 47 40 34.96 30 50 0.05 30.17 60.34 0.25 64.31
เขื่อนหนองปลาไหล      164 115 88 54 74.40 45 218 2.54 78.31 35.92 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 319 63 15 33.43 8 299 0.80 48.64 16.27 0.10 263.25
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 193 159 71 154.12 69 316 1.38 162.61 51.46 0.05 185.69
เขื่อนประแสร์      295 241 124 42 103.73 35 286 0.67 109.89 38.42 0.53 171.18
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 276 181 61 161.54 55 391 3.07 148.65 38.02 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,213 662 44 562.18 37 1,560 8.51 578.27 37.07 0.93 932.34
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 698 580 82 515.04 73 896 6.74 783.64 87.46 8.81 781.60
เขื่อนปราณบุรี      391 259 267 68 249.27 64 454 6.65 346.83 76.40 7.63 401.76
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,731 3,826 68 2,474.80 44 2,680 29.23 1,572.05 58.66 7.53 2,334.27
เขื่อนบางลาง      1,454 668 758 52 481.36 33 1,581 3.15 623.48 39.44 3.04 899.30
รวมภาคใต้      8,194 6,357 5,431 66 3,720.47 45 5,611 45.77 3,326.00 59.28 27.01 4,416.93
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,043 46,442 65 22,899.52 32 42,845 246.82 22,433.61 52.36 84.50 26,793.02
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ