รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 18 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,459 5,586 41 1,785.78 13 5,617 12.49 1,904.27 33.90 3.00 4,739.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,854 5,400 57 2,549.83 27 5,716 16.84 3,241.25 56.70 4.43 5,035.19
เขื่อนแม่งัด      265 171 142 54 129.90 49 314 0.39 85.97 27.38 0.09 193.59
เขื่อนกิ่วลม      106 50 63 59 59.44 56 560 0.89 326.64 58.33 1.27 356.71
เขื่อนแม่กวง      263 109 77 29 62.62 24 190 0.44 81.35 42.81 1.02 138.95
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 144 113 66 106.52 63 246 0.41 115.83 47.08 0.32 172.46
เขื่อนแควน้อย      939 613 499 53 455.70 49 1,482 3.48 508.49 34.31 0.43 615.97
เขื่อนแม่มอก      110 29 37 33 20.87 19 255 0.29 26.15 10.26 0.29 24.86
รวมภาคเหนือ      24,825 17,429 11,915 48 5,170.66 21 14,380 35.23 6,289.95 43.74 10.85 11,277.23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,320 1,708 86 1,608.40 81 2,303 10.87 1,588.22 68.96 2.47 976.12
เขื่อนลำตะคอง      314 257 161 51 138.22 44 266 0.34 63.29 23.79 0.23 98.27
เขื่อนลำพระเพลิง      155 81 27 18 26.04 17 170 0.29 24.45 14.38 0.45 59.58
เขื่อนน้ำอูน      520 535 368 71 323.01 62 460 0.34 224.94 48.90 0.34 262.07
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 723 645 27 63.75 3 2,536 2.86 357.50 14.10 0.30 162.36
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,335 1,842 94 1,010.96 51 1,674 14.52 1,446.88 86.43 10.92 386.92
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 112 50 31 13.26 8 162 0.05 50.42 31.12 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 61 94 69 86.95 64 165 0.36 86.94 52.69 0.21 49.23
เขื่อนลำนางรอง      121 39 15 12 11.37 9 51 0.02 8.91 17.48 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 75 40 29 33.19 24 96 0.38 23.91 24.91 0.04 36.13
เขื่อนน้ำพุง      165 128 88 53 79.88 48 136 0.47 95.02 69.87 0.55 90.36
เขื่อนลำแซะ      275 155 78 29 71.37 26 203 1.08 53.12 26.17 0.03 102.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,821 5,117 61 3,466.40 41 8,222 31.58 4,023.60 48.94 15.54 2,344.75
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 548 404 42 400.55 42 2,438 8.44 400.45 16.43 0.26 414.23
เขื่อนกระเสียว      299 125 64 21 24.06 8 339 0 24.42 7.20 0.02 23.30
เขื่อนทับเสลา      160 42 36 22 18.74 12 140 0 3.03 2.16 0.08 8.94
เขื่อนเจ้าพระยา      16.07/8.53 * 469 **
รวมภาคกลาง      1,419 715 503 35 443.35 31 2,917 8.44 427.90 14.67 0.36 446.47
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,306 14,974 84 4,708.91 27 4,661 30.28 3,025.50 64.91 4.97 3,569.16
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,262 7,922 89 4,909.97 55 5,494 40.54 4,908.47 89.34 25.04 3,862.93
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,568 22,896 86 9,618.88 36 10,155 70.82 7,933.97 78.13 30.01 7,432.09
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 69 48 41 35.51 30 50 0.12 30.29 60.57 0.20 64.51
เขื่อนหนองปลาไหล      164 116 90 55 76.05 46 218 1.88 80.19 36.79 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 325 64 15 33.83 8 299 0.60 49.24 16.47 0.10 263.35
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 194 161 72 156.17 70 316 2.11 164.72 52.13 0.05 185.74
เขื่อนประแสร์      295 242 123 42 103.45 35 286 0.34 110.23 38.54 0.53 171.71
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 276 184 63 164.98 56 391 3.52 152.17 38.92 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,221 670 44 569.99 38 1,560 8.57 586.84 37.62 0.88 933.22
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 696 577 81 512.36 72 896 6.30 789.94 88.16 8.81 790.41
เขื่อนปราณบุรี      391 259 267 68 249.27 64 454 7.71 354.54 78.09 7.63 409.39
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,775 3,836 68 2,484.79 44 2,680 18.76 1,590.81 59.36 8.41 2,342.68
เขื่อนบางลาง      1,454 668 757 52 480.24 33 1,581 2.01 625.49 39.56 3.02 902.32
รวมภาคใต้      8,194 6,398 5,437 66 3,726.66 45 5,611 34.78 3,360.78 59.90 27.87 4,444.80
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,152 46,538 66 22,995.94 32 42,845 189.42 22,623.04 52.80 85.51 26,878.56
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ