รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 19 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,477 5,598 42 1,798.02 13 5,617 15.56 1,919.83 34.18 3.00 4,742.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,873 5,410 57 2,559.66 27 5,716 14.93 3,256.18 56.97 4.47 5,039.66
เขื่อนแม่งัด      265 173 142 54 130.10 49 314 0.32 86.29 27.48 0.09 193.68
เขื่อนกิ่วลม      106 53 63 59 59.41 56 560 1.24 327.88 58.55 1.27 357.98
เขื่อนแม่กวง      263 109 76 29 62.12 24 190 0.55 81.89 43.10 1.01 139.96
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 149 113 67 107.08 63 246 0.87 116.70 47.44 0.32 172.77
เขื่อนแควน้อย      939 617 501 53 457.80 49 1,482 3.28 511.78 34.53 1.13 617.10
เขื่อนแม่มอก      110 29 37 33 20.69 19 255 0.12 26.27 10.30 0.29 25.15
รวมภาคเหนือ      24,825 17,480 11,940 48 5,194.88 21 14,380 36.87 6,326.82 44.00 11.58 11,288.80
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,324 1,720 87 1,619.60 82 2,303 14.25 1,602.47 69.58 3.05 979.17
เขื่อนลำตะคอง      314 258 161 51 138.52 44 266 0.68 63.97 24.05 0.26 98.53
เขื่อนลำพระเพลิง      155 82 27 18 25.73 17 170 0.16 24.61 14.47 0.45 60.03
เขื่อนน้ำอูน      520 533 368 71 323.01 62 460 0.64 225.58 49.04 0.64 262.70
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 730 646 27 65.39 3 2,536 2.86 360.36 14.21 0.30 162.66
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,337 1,840 94 1,008.19 51 1,674 8.82 1,455.70 86.96 10.76 397.68
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 111 50 31 13.26 8 162 0.01 50.43 31.13 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 62 94 69 87.10 64 165 0.39 87.33 52.93 0.24 49.47
เขื่อนลำนางรอง      121 40 15 12 11.41 9 51 0.07 8.98 17.62 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 75 40 29 33.39 24 96 0.28 24.19 25.20 0.04 36.18
เขื่อนน้ำพุง      165 129 88 53 79.73 48 136 0.48 95.50 70.22 0.55 90.91
เขื่อนลำแซะ      275 163 79 29 71.54 26 203 0.27 53.40 26.30 0.03 102.03
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,844 5,127 61 3,476.87 42 8,222 28.91 4,052.52 49.29 16.32 2,361.07
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 563 411 43 408.32 43 2,438 8.36 408.81 16.77 0.26 414.49
เขื่อนกระเสียว      299 126 64 22 24.36 8 339 0.35 24.78 7.31 0.02 23.31
เขื่อนทับเสลา      160 42 36 22 18.74 12 140 0.08 3.11 2.22 0.08 9.02
เขื่อนเจ้าพระยา      16.3/8.5 * 464 **
รวมภาคกลาง      1,419 731 511 36 451.42 32 2,917 8.79 436.70 14.97 0.36 446.82
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,306 14,993 84 4,727.76 27 4,661 24.18 3,049.68 65.43 5.01 3,574.17
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,228 7,929 90 4,917.27 56 5,494 33.18 4,941.65 89.95 24.97 3,887.90
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,535 22,922 86 9,645.03 36 10,155 57.36 7,991.33 78.69 29.98 7,462.07
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 69 48 41 35.79 31 50 0 30.29 60.57 0.21 64.72
เขื่อนหนองปลาไหล      164 117 90 55 76.21 47 218 0.59 80.78 37.05 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 328 64 15 34.43 8 299 0.80 50.04 16.74 0.10 263.45
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 195 162 72 157.49 70 316 1.39 166.11 52.57 0.05 185.80
เขื่อนประแสร์      295 244 123 42 102.78 35 286 0 110.23 38.54 0.53 172.24
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 276 187 63 167.79 57 391 2.89 155.06 39.66 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,229 674 45 574.49 38 1,560 5.67 592.51 37.98 0.89 934.12
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 694 575 81 510.14 72 896 6.75 796.69 88.92 8.81 799.22
เขื่อนปราณบุรี      391 261 270 69 251.91 64 454 10.35 364.90 80.37 7.63 417.01
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,807 3,846 68 2,494.79 44 2,680 16.36 1,607.17 59.97 6.00 2,348.68
เขื่อนบางลาง      1,454 674 756 52 479.49 33 1,581 2.41 627.90 39.72 3.05 905.37
รวมภาคใต้      8,194 6,436 5,447 66 3,736.33 46 5,611 35.87 3,396.66 60.54 25.49 4,470.28
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,254 46,621 66 23,079.02 33 42,845 173.47 22,796.54 53.21 84.62 26,963.16
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ