รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,503 5,612 42 1,811.81 13 5,617 17.15 1,936.98 34.48 3.00 4,745.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,949 5,421 57 2,571.47 27 5,716 16.82 3,273.00 57.26 4.37 5,044.03
เขื่อนแม่งัด      265 175 143 54 131.00 49 314 1.04 87.33 27.81 0.09 193.76
เขื่อนกิ่วลม      106 57 64 60 60.48 57 560 2.16 330.04 58.94 1.09 359.07
เขื่อนแม่กวง      263 109 77 29 62.50 24 190 0.92 82.81 43.59 0.50 140.47
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 155 116 68 110.05 65 246 3.29 119.99 48.78 0.32 173.09
เขื่อนแควน้อย      939 620 502 53 459.30 49 1,482 2.85 514.62 34.72 1.30 618.40
เขื่อนแม่มอก      110 29 37 33 20.60 19 255 0.20 26.47 10.38 0.29 25.45
รวมภาคเหนือ      24,825 17,598 11,972 48 5,227.21 21 14,380 44.43 6,371.24 44.31 10.96 11,299.77
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,331 1,728 87 1,628.00 82 2,303 11.61 1,614.08 70.09 3.21 982.38
เขื่อนลำตะคอง      314 260 163 52 139.97 45 266 1.35 65.32 24.56 0.26 98.79
เขื่อนลำพระเพลิง      155 83 28 18 26.87 17 170 1.10 25.70 15.12 0.45 60.47
เขื่อนน้ำอูน      520 530 368 71 323.01 62 460 0.59 226.16 49.17 0.59 263.29
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 743 646 27 65.39 3 2,536 1.23 361.59 14.26 0.30 162.96
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,344 1,842 94 1,010.96 51 1,674 14.26 1,469.96 87.81 10.67 408.35
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 112 50 31 13.30 8 162 0.05 50.48 31.16 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 63 94 69 87.25 64 165 0.36 87.70 53.15 0.22 49.69
เขื่อนลำนางรอง      121 40 15 12 11.50 9 51 0.10 9.08 17.81 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 75 41 29 33.90 24 96 0.54 24.73 25.76 0.04 36.22
เขื่อนน้ำพุง      165 129 88 53 79.73 48 136 0.28 95.78 70.43 0.22 91.13
เขื่อนลำแซะ      275 168 80 29 73.29 27 203 1.63 55.02 27.11 0.03 102.06
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,877 5,144 61 3,493.17 42 8,222 33.10 4,085.60 49.69 15.99 2,377.05
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 574 416 43 412.76 43 2,438 4.95 413.76 16.97 0.09 414.58
เขื่อนกระเสียว      299 126 65 22 24.84 8 339 0.53 25.31 7.46 0.02 23.33
เขื่อนทับเสลา      160 42 36 22 18.74 12 140 0.08 3.19 2.28 0.08 9.10
เขื่อนเจ้าพระยา      16.3/8.57 * 477 **
รวมภาคกลาง      1,419 742 516 36 456.34 32 2,917 5.56 442.26 15.16 0.19 447.01
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,306 15,015 85 4,750.40 27 4,661 29.21 3,078.89 66.06 4.98 3,579.15
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,206 7,929 90 4,917.27 56 5,494 25.99 4,967.64 90.42 25.08 3,912.98
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,512 22,945 86 9,667.67 36 10,155 55.20 8,046.53 79.24 30.06 7,492.13
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 70 48 41 35.97 31 50 0 30.29 60.57 0.20 64.92
เขื่อนหนองปลาไหล      164 118 90 55 76.21 47 218 0.39 81.17 37.24 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 340 70 17 39.93 10 299 5.70 55.74 18.64 0.10 263.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 199 164 73 159.86 71 316 2.43 168.54 53.34 0.05 185.85
เขื่อนประแสร์      295 245 127 43 107.28 36 286 5.17 115.40 40.35 0.53 172.77
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 276 191 65 171.70 58 391 4.00 159.06 40.68 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,247 691 46 590.95 39 1,560 17.69 610.20 39.12 0.88 935.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 692 573 81 508.36 72 896 7.20 803.89 89.72 8.81 808.04
เขื่อนปราณบุรี      391 263 273 70 255.64 65 454 11.36 376.25 82.88 7.63 424.64
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,811 3,849 68 2,497.65 44 2,680 8.42 1,615.59 60.28 5.22 2,353.90
เขื่อนบางลาง      1,454 674 755 52 478.38 33 1,581 1.97 629.87 39.84 2.98 908.35
รวมภาคใต้      8,194 6,440 5,450 67 3,740.03 46 5,611 28.95 3,425.60 61.05 24.64 4,494.93
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,417 46,718 66 23,175.37 33 42,845 184.93 22,981.43 53.64 82.72 27,045.89
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ