* สีแดงคือจุดที่มีโอกาสเกิดเกิดไฟป่า

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII