ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2562 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2562
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 1.486 33 1.486 33 0.000 - - 0.686 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.953 87 0.953 87 0.000 - - 0.853 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.329 31 1.329 31 0.000 - - 1.229 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.824 32 0.824 32 0.000 - - 0.774 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 7.932 20 7.932 20 0.000 - - 7.432 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 3.571 65 3.571 65 0.000 - - 3.251 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 0.978 23 0.978 23 0.000 - - 0.695 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.313 36 1.313 36 0.000 - - 1.186 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.181 53 2.181 53 0.000 - - 1.831 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.113 77 1.113 77 0.000 - - 0.763 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 6.378 42 6.378 42 0.000 - - 4.078 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 2.261 23 2.261 23 0.000 - - 1.761 0.011
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 1.677 10 1.677 10 0.000 - - 1.417 0.003
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.079 68 3.079 68 0.000 - - 2.929 0.011
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 0.834 23 0.834 23 0.000 - - 0.554 0.013
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.361 22 1.361 22 0.000 - - 1.061 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 3.810 42 3.810 42 0.000 - - 2.360 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 50.575 69 50.625 69 0.124 - - 47.625 0.074
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.615 64 1.615 64 0.000 - - 1.375 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 0.576 8 0.576 8 0.000 - - 0.036 0.001
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 2.330 20 2.240 20 0.000 - - 0.880 0.090
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.059 5 0.059 5 0.000 - - 0.000 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 2.015 48 2.015 48 0.000 - - 1.615 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 2.647 38 2.647 38 0.000 - - 1.847 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.245 0 0.245 0 0.000 - - 0.107 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 3.876 78 3.876 78 0.000 - - 3.336 0.000
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 0.573 0 0.573 0 0.000 - - 0.423 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.753 0 0.753 0 0.000 - - 0.593 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 8.901 68 8.790 68 0.050 - - 5.920 0.161
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.865 63 0.867 63 0.003 - - 0.502 0.000
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.174 0 0.174 0 0.000 - - 0.104 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 4.892 82 4.883 81 0.000 - - 4.483 0.007
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.214 0 0.214 0 0.000 - - 0.036 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.490 0 0.490 0 0.000 - - 0.375 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 21.874 59 21.803 59 0.000 - - 19.303 0.071
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.079 0 0.079 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 18.815 44 18.815 44 0.000 - - 17.165 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.550 0 0.550 0 0.000 - - 0.434 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 0.427 0 0.407 0 0.000 - - 0.000 0.021
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 12.458 21 12.430 21 0.004 - - 6.430 0.023
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.614 44 0.614 44 0.000 - - 0.594 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 0.950 0 0.950 0 0.000 - - 0.000 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 8.786 47 8.786 47 0.000 - - 7.686 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 36.640 56 36.640 56 0.000 - - 24.040 0.038
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.438 0 0.438 0 0.000 - - 0.384 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 21.237 69 21.237 69 0.000 - - 18.737 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.417 0 0.417 0 0.000 - - 0.079 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 4.046 60 4.046 60 0.000 - - 3.918 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.110 0 0.104 0 0.000 - - 0.000 0.006
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.340 4 0.340 4 0.000 - - 0.000 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.380 0 0.368 0 0.000 - - 0.208 0.012
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 25.211 43 25.211 43 0.033 - - 16.411 0.033
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 3.213 0 3.213 0 0.000 - - 2.613 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.181 0 0.181 0 0.000 - - 0.030 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 3.286 26 3.286 26 0.000 - - 2.246 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 0.904 0 0.904 0 0.000 - - 0.624 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 2.797 51 2.797 51 0.013 - - 2.363 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 4.115 71 4.115 71 0.000 - - 4.015 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.160 0 0.160 0 0.000 - - 0.030 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 2.062 26 2.062 26 0.000 - - 1.362 0.000
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.226 0 1.226 0 0.000 - - 1.186 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 10.560 32 10.520 32 0.034 - - 7.300 0.071
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 4.815 26 4.784 25 0.000 - - 3.084 0.015
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 11.120 0 11.120 0 0.000 - - 10.370 0.017
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 1.701 0 1.701 0 0.000 - - 1.521 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 321.512 43 321.146 43 0.261 0.000 0.000 254.322 0.680
  สูงสุด 96.000 15.90 50.575 87 50.625 87 0.124 47.625 0.161
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.059 4 4
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.442 74 2.436 74 0.000 - - 1.491 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 0.372 10 0.370 10 0.000 - - 0.000 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 9.021 31 8.848 31 0.038 - - 6.848 0.203
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.086 6 0.085 6 0.000 - - 0.005 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.084 6 0.084 6 0.000 - - 0.054 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 4.704 18 4.704 18 0.004 - - 3.234 0.000
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.551 20 0.551 20 0.001 - - 0.363 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 3.154 37 3.154 37 0.000 - - 2.754 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.464 17 0.423 15 0.000 - - 0.303 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.758 69 2.758 69 0.001 - - 2.658 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.992 37 0.987 37 0.000 - - 0.812 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 1.980 50 1.977 49 0.000 - - 1.737 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 4.279 55 4.270 55 0.008 - - 3.570 0.017
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 14.609 70 14.609 70 0.000 - - 13.319 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.847 52 0.842 52 0.000 - - 0.462 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 4.071 45 4.064 45 0.002 - - 3.364 0.008
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 3.808 50 3.808 50 0.000 - - 3.768 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.120 11 0.116 11 0.000 - - 0.000 0.004
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 1.831 46 1.827 46 0.000 - - 1.277 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 0.900 15 0.892 15 0.000 - - 0.372 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 2.026 31 2.026 31 0.000 - - 1.626 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 1.446 24 1.436 24 0.000 - - 1.036 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 0.876 40 0.863 39 0.027 - - 0.663 0.040
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.583 39 0.580 39 0.000 - - 0.430 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.283 13 0.283 13 0.000 - - 0.133 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 0.997 26 0.991 26 0.000 - - 0.766 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.988 54 0.988 54 0.000 - - 0.828 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.901 45 0.896 45 0.017 - - 0.396 0.022
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.403 40 0.401 40 0.000 - - 0.301 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.070 5 0.069 5 0.000 - - 0.066 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.851 77 1.825 76 0.001 - - 1.707 0.027
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 0.974 24 0.970 24 0.000 - - 0.475 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.829 91 1.829 91 0.002 - - 1.579 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 6.285 42 5.954 40 0.000 - - 5.069 0.135
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 3.050 70 3.025 69 0.000 - - 3.022 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 3.000 47 2.985 46 0.000 - - 2.810 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.037 1 0.037 1 0.000 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 5.826 0 5.670 0 0.000 - - 5.500 0.076
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.520 82 2.520 82 0.010 - - 1.520 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 1.483 0 1.464 0 0.027 - - 1.024 0.046
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.714 33 0.708 33 0.000 - - 0.588 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.132 2 0.132 2 0.000 - - 0.000 0.006
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 1.046 10 1.046 10 0.000 - - 0.013 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 1.670 48 1.670 48 0.000 - - 1.590 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 32.560 76 32.260 76 0.000 - - 28.960 0.108
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 0.845 4 0.845 4 0.000 - - 0.000 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.718 0 0.712 0 0.000 - - 0.602 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.618 0 1.618 0 0.000 - - 1.468 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.695 0 0.695 0 0.000 - - 0.575 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 12.065 52 11.855 51 0.000 - - 11.205 0.161
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 4.200 36 4.180 36 0.000 - - 3.680 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 2.070 58 2.018 56 0.000 - - 1.733 0.009
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 1.876 56 1.852 55 0.000 - - 1.696 0.022
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 2.745 37 2.745 37 0.000 - - 2.216 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 2.094 51 2.081 50 0.056 - - 2.018 0.056
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 0.829 23 0.829 23 0.000 - - 0.820 0.000
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.401 57 1.424 58 0.035 - - 1.194 0.012
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 2.528 43 2.494 43 0.000 - - 1.894 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 1.316 32 1.308 32 0.000 - - 1.068 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 2.093 33 2.081 32 0.000 - - 1.381 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 1.810 25 1.793 24 0.000 - - 1.126 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 27.160 75 26.968 75 0.000 - - 25.668 0.010
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.663 22 0.663 22 0.000 - - 0.133 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.418 30 0.413 30 0.000 - - 0.203 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.395 59 1.388 59 0.000 - - 1.158 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 2.470 18 2.470 18 0.000 - - 0.000 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.332 24 0.329 24 0.000 - - 0.000 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.854 23 0.854 23 0.000 - - 0.824 0.005
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.725 14 0.725 14 0.000 - - 0.425 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.669 12 0.669 12 0.000 - - 0.409 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 4.060 0 4.060 0 0.000 - - 2.560 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 5.422 68 5.397 67 0.000 - - 3.397 0.025
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 4.976 57 4.954 57 0.000 - - 3.874 0.022
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.814 51 0.803 50 0.000 - - 0.525 0.011
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.985 55 2.006 56 0.028 - - 1.514 0.006
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.589 46 0.578 45 0.000 - - 0.538 0.012
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 1.711 61 1.697 61 0.000 - - 1.657 0.014
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 2.392 58 2.376 58 0.000 - - 2.042 0.016
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.965 37 0.939 36 0.000 - - 0.794 0.026
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.032 64 1.006 62 0.000 - - 0.886 0.026
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 20.029 64 19.942 64 0.000 - - 16.942 0.087
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 2.207 62 2.186 61 0.000 - - 2.152 0.018
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 3.340 66 3.322 66 0.000 - - 3.172 0.018
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 2.233 79 2.217 79 0.000 - - 2.074 0.017
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 1.292 58 1.270 57 0.000 - - 1.103 0.023
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 9.167 41 9.067 41 0.000 - - 8.667 0.100
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.865 41 0.842 40 0.000 - - 0.751 0.023
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 2.612 83 2.583 82 0.000 - - 2.473 0.029
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 2.339 53 2.321 53 0.000 - - 2.131 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 5.887 51 5.856 51 0.000 - - 5.536 0.031
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 1.024 51 1.014 51 0.000 - - 0.794 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 1.280 46 1.246 45 0.000 - - 0.946 0.034
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.648 11 0.638 11 0.000 - - 0.088 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 1.993 48 1.993 48 0.000 - - 0.793 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.655 27 0.650 27 0.000 - - 0.525 0.006
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.803 64 1.803 64 0.000 - - 1.503 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.153 50 1.142 49 0.000 - - 1.112 0.011
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 3.396 65 3.372 65 0.000 - - 3.122 0.024
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 5.100 46 5.060 46 0.000 - - 5.030 0.040
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 0.930 38 0.910 38 0.000 - - 0.880 0.020
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 0.904 41 0.896 41 0.000 - - 0.476 0.008
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.420 73 2.416 73 0.000 - - 1.966 0.004
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.079 54 1.070 54 0.000 - - 0.990 0.009
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 3.383 67 3.370 66 0.000 - - 2.970 0.013
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.018 68 1.012 67 0.000 - - 0.982 0.006
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 16.862 71 16.862 71 0.000 - - 14.862 0.090
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 14.616 79 14.572 79 0.000 - - 13.922 0.000
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 3.150 74 3.692 87 0.000 - - 3.492 0.030
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.565 89 3.555 89 0.000 - - 3.055 0.020
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 1.912 68 1.905 68 0.000 - - 1.795 0.020
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 2.452 23 2.542 24 0.000 - - 1.742 0.000
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 1.748 39 1.748 39 0.000 - - 1.048 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 1.350 53 1.314 51 0.033 - - 1.014 0.068
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 1.768 44 1.768 44 0.000 - - 0.918 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.485 67 1.485 67 0.000 - - 0.955 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.366 18 0.365 18 0.000 - - 0.065 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.864 83 0.864 83 0.000 - - 0.714 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 9.088 66 8.980 66 0.000 - - 8.380 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 31.060 93 30.970 92 0.000 - - 29.850 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 14.420 85 14.420 85 0.000 - - 13.820 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 6.250 78 6.250 78 0.000 - - 5.450 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.800 98 11.800 98 0.000 - - 9.954 0.000
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 6.008 0 5.990 0 0.000 - - 5.540 0.017
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 14.300 97 14.280 97 0.000 - - 12.680 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.539 53 0.538 53 0.000 - - 0.238 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.884 76 1.870 76 0.000 - - 1.510 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 5.100 69 5.100 69 0.000 - - 5.070 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 4.769 62 4.695 61 0.000 - - 4.655 0.000
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 12.600 68 12.520 68 0.000 - - 12.120 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 18.140 68 17.980 67 0.000 - - 17.380 0.129
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 10.415 54 10.245 53 0.000 - - 9.354 0.188
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 3.559 48 3.501 47 0.000 - - 2.957 0.041
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 6.655 63 6.634 63 0.000 - - 6.234 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 3.399 45 3.267 43 0.037 - - 2.959 0.148
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 4.500 33 4.480 32 0.000 - - 3.480 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.669 88 1.665 88 0.000 - - 1.375 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 12.015 89 12.015 89 0.077 - - 11.045 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 0.581 2 0.572 2 0.000 - - 0.000 0.000
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 1.573 6 1.555 6 0.020 - - 0.000 0.029
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 1.639 40 1.627 40 0.000 - - 1.527 0.005
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 0.890 31 0.890 31 0.000 - - 0.446 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.387 11 0.382 11 0.000 - - 0.152 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.643 40 0.643 40 0.007 - - 0.613 0.007
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.081 7 0.089 7 0.001 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.090 7 0.090 7 0.001 - - 0.000 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 10.318 41 10.318 41 0.000 - - 9.118 0.058
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 19.024 53 19.024 53 0.000 - - 17.224 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.690 46 0.690 46 0.000 - - 0.388 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 39.894 41 39.894 41 0.080 - - 30.594 0.043
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.535 27 0.535 27 0.000 - - 0.485 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 4.335 18 4.335 18 0.009 - - 3.079 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.214 0 2.209 0 0.000 - - 1.909 0.030
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 2.033 57 2.033 57 0.004 - - 1.913 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.232 12 1.232 12 0.005 - - 0.000 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 0.364 7 0.364 7 0.000 - - 0.064 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 2.950 20 2.950 20 0.000 - - 2.190 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 5.425 14 5.390 14 0.000 - - 3.390 0.007
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 3.637 13 3.637 13 0.000 - - 2.236 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.615 9 0.615 9 0.000 - - 0.095 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 1.968 39 1.968 39 0.000 - - 1.203 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 1.152 4 1.152 4 0.007 - - 0.000 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.182 6 0.182 6 0.003 - - 0.000 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 1.897 14 1.897 14 0.000 - - 1.347 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.290 0 4.290 0 0.000 - - 3.740 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.967 11 0.967 11 0.002 - - 0.113 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.413 34 1.413 34 0.004 - - 1.273 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.046 0 0.046 0 0.000 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.998 55 0.998 55 0.000 - - 0.696 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 8.541 85 8.498 85 0.064 - - 7.868 0.096
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 2.375 63 2.365 62 0.000 - - 1.915 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 7.059 88 6.952 87 0.000 - - 6.352 0.074
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 15.732 71 15.732 71 0.011 - - 13.932 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 10.059 81 10.005 81 0.186 - - 8.705 0.229
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 30.250 82 29.830 80 0.000 - - 27.030 0.269
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 22.120 84 21.920 84 0.013 - - 18.520 0.194
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.314 212 2.314 212 0.003 - - 2.204 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 2.987 79 2.987 79 0.005 - - 2.277 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 1.117 41 1.101 41 0.000 - - 0.431 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 25.846 69 25.520 68 0.153 - - 24.790 0.431
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 3.278 84 3.249 84 0.052 - - 2.599 0.073
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.840 0 1.840 0 0.003 - - 1.440 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 3.329 68 3.307 67 0.000 - - 2.863 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 4.824 60 4.824 60 0.000 - - 4.381 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 12.643 82 12.610 81 0.000 - - 11.960 0.020
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 24.676 89 24.479 88 0.000 - - 23.049 0.061
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 16.118 81 16.035 80 0.000 - - 15.219 0.044
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 10.512 94 10.426 93 0.000 - - 9.776 0.004
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 5.280 56 5.265 56 0.000 - - 4.125 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 5.158 43 5.158 43 0.000 - - 4.758 0.001
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 9.698 65 9.680 65 0.000 - - 9.180 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 5.237 105 5.207 104 0.000 - - 5.157 0.002
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 5.415 63 5.388 63 0.000 - - 5.329 0.001
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.541 51 0.541 51 0.000 - - 0.521 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 2.951 87 2.924 86 0.000 - - 2.524 0.006
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.600 59 0.592 58 0.000 - - 0.559 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.505 47 0.498 47 0.000 - - 0.258 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 25.280 0 25.105 0 0.000 - - 22.705 0.097
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 3.680 0 3.680 0 0.004 - - 3.380 0.000
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 913.251 49 908.347 49 1.041 0.000 0.000 788.189 4.194
  สูงสุด 98.000 7.30 39.894 212 39.894 212 0.186 30.594 0.431
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.037 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 17.166 43 17.166 43 0.030 - - 9.366 0.027
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 1.840 44 1.840 44 0.010 - - 1.640 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.694 35 0.694 35 0.000 - - 0.526 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.837 43 0.837 43 0.000 - - 0.677 0.010
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 8.257 83 8.200 82 0.000 - - 7.200 0.048
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 43.699 62 43.419 62 0.000 - - 42.429 0.260
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 1.779 23 1.779 23 0.033 - - 1.499 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 2.223 32 2.223 32 0.000 - - 1.823 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 4.030 24 4.030 24 0.000 - - 3.270 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 5.606 26 5.606 26 0.000 - - 4.606 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 1.356 28 1.356 28 0.015 - - 1.106 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.702 57 0.702 57 0.000 - - 0.502 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 1.965 51 1.965 51 0.013 - - 1.665 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.181 60 1.181 60 0.000 - - 0.991 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 4.326 0 4.326 0 0.000 - - 1.506 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.208 81 1.208 81 0.008 - - 1.118 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.757 59 1.757 59 0.000 - - 1.557 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 1.084 37 1.076 37 0.088 - - 0.876 0.086
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.500 114 2.500 114 0.027 - - 2.000 0.009
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 32.208 45 32.010 45 0.031 - - 29.010 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 13.040 66 13.010 66 0.000 - - 12.810 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 9.302 23 9.302 23 0.019 - - 6.302 0.000
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 36.994 159 36.772 158 0.000 - - 35.972 0.209
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.051 87 2.047 87 0.000 - - 1.297 0.003
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 4.796 86 4.766 85 0.000 - - 4.286 0.028
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 29.530 80 29.423 80 0.000 - - 26.079 0.093
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 5.636 85 5.616 85 0.000 - - 5.016 0.018
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 72.520 75 72.270 75 0.005 - - 68.270 0.217
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 2.852 71 2.838 71 0.000 - - 1.978 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 6.112 84 6.096 84 0.000 - - 5.846 0.009
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 2.784 48 2.776 48 0.007 - - 1.636 0.012
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.388 10 0.384 10 0.000 - - 0.264 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 3.938 72 3.928 71 0.000 - - 3.128 0.000
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 1.690 77 1.660 75 0.000 - - 1.460 0.009
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.175 12 0.175 12 0.000 - - 0.075 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 13.300 22 13.240 22 0.000 - - 9.240 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 5.084 51 5.057 51 0.007 - - 4.857 0.026
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.046 99 1.034 98 0.000 - - 0.934 0.010
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.470 0 0.467 0 0.000 - - 0.417 0.002
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 3.725 45 3.725 45 0.000 - - 3.605 0.022
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.646 57 0.646 57 0.000 - - 0.596 0.008
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 1.795 46 1.795 46 0.000 - - 1.725 0.010
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.620 81 1.620 81 0.000 - - 1.500 0.010
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 4.813 70 4.813 70 0.000 - - 4.613 0.026
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.330 75 2.330 75 0.000 - - 2.230 0.010
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 361.085 57 359.695 57 0.293 0.000 0.000 317.503 1.172
  สูงสุด 97.000 7.80 72.520 159 72.270 158 0.088 68.270 0.260
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.178 15 0.178 15 0.000 - - 0.056 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 5.299 0 5.299 0 0.000 - - 4.269 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 10.360 24 10.360 24 0.000 - - 8.190 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 1.827 22 1.823 22 0.000 - - 1.473 0.004
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 24.208 56 24.147 56 0.000 - - 22.147 0.002
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 3.806 32 3.806 32 0.000 - - 3.594 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.300 0 1.250 0 0.000 - - 1.050 0.050
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 3.164 99 3.164 99 0.010 - - 2.914 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 7.200 100 7.200 100 0.000 - - 7.103 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.632 57 0.632 57 0.000 - - 0.535 0.002
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.620 58 1.620 58 0.000 - - 1.420 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 59.594 51 59.479 51 0.010 0.000 0.000 52.751 0.058
  สูงสุด 43.410 2.17 24.208 100 24.147 100 0.010 22.147 0.050
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.178 15 15
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 24.448 49 24.359 49 0.000 - - 19.559 0.089
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 1.081 10 1.081 10 0.000 - - 0.000 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 1.364 34 1.358 34 0.000 - - 1.118 0.006
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.267 53 2.267 53 0.000 - - 2.235 0.007
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 19.549 55 19.549 55 0.000 - - 17.549 0.000
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 3.728 87 3.728 87 0.000 - - 3.508 0.011
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 15.076 64 15.076 64 0.000 - - 14.696 0.049
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 67.513 50 67.418 50 0.000 0.000 0.000 58.665 0.162
  สูงสุด 50.000 4.80 24.448 87 24.359 87 0.000 19.559 0.089
  ต่ำสุด 4.000 0.032 1.081 10 10
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.162 64 2.162 64 0.000 - - 2.042 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 1.596 39 1.596 39 0.000 - - 1.356 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.808 41 0.808 41 0.000 - - 0.768 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 2.958 37 2.958 37 0.000 - - 2.348 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 1.455 36 1.455 36 0.000 - - 1.325 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 3.589 65 3.589 65 0.004 - - 3.289 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 4.549 0 4.549 0 0.000 - - 4.329 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 6.895 66 6.895 66 0.000 - - 6.395 0.021
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 26.477 64 26.477 64 0.000 - - 22.477 0.104
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 10.813 0 10.720 0 0.000 - - 8.680 0.069
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 16.025 72 16.025 72 0.021 - - 15.225 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.950 70 1.950 70 0.000 - - 1.800 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 6.562 69 6.562 69 0.000 - - 5.662 0.010
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 9.823 61 9.823 61 0.000 - - 7.323 0.013
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.757 72 1.757 72 0.000 - - 1.697 0.009
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 3.596 0 3.596 0 0.020 - - 3.440 0.024
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.856 89 2.856 89 0.000 - - 2.816 0.010
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 5.561 0 5.561 0 0.000 - - 4.891 0.010
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 50.488 63 50.345 63 0.118 - - 48.345 0.261
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 57.720 82 57.640 82 0.000 - - 43.340 0.043
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.160 68 1.115 66 0.000 - - 1.115 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 42.170 70 42.120 70 0.080 - - 29.120 0.130
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 2.641 36 2.618 36 0.008 - - 2.348 0.031
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 14.100 76 14.100 76 0.076 - - 13.700 0.067
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 14.470 72 14.420 72 0.004 - - 13.520 0.043
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 11.410 56 11.410 56 0.019 - - 10.610 0.010
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 4.190 70 4.180 70 0.000 - - 4.120 0.010
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 7.800 36 7.780 36 0.000 - - 7.630 0.020
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.415 0 0.413 0 0.000 - - 0.303 0.001
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.899 86 1.899 86 0.000 - - 1.799 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 36.015 0 35.955 0 0.000 - - 34.405 0.060
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.043 0 1.043 0 0.000 - - 1.023 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.550 0 2.540 0 0.003 - - 2.490 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 357.503 62 356.917 62 0.353 0.000 0.000 309.731 0.977
  สูงสุด 80.000 2.50 72.520 89 57.640 89 0.118 48.345 0.261
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 36 36
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 2,533.888 51 2,525.122 50 2.158 0.000 0.000 2,155.843 8.567