ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ วันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2561 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2561
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.115 47 2.115 47 0.000 - - 1.315 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.904 82 0.904 82 0.000 - - 0.804 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.348 31 1.348 31 0.000 - - 1.248 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.572 22 0.572 22 0.000 - - 0.522 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 10.892 28 10.892 28 0.000 - - 10.392 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 4.418 80 4.418 80 0.000 - - 4.098 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.017 47 2.017 47 0.000 - - 1.734 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.119 31 1.119 31 0.000 - - 0.992 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.188 54 2.188 54 0.000 - - 1.838 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.450 100 1.450 100 0.000 - - 1.100 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 4.131 27 4.131 27 0.000 - - 1.831 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 2.289 23 2.289 23 0.000 - - 1.789 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 1.708 11 1.708 11 0.000 - - 1.448 0.024
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.048 68 3.048 68 0.011 - - 2.898 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 1.029 29 1.029 29 0.005 - - 0.749 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.302 21 1.303 21 0.001 - - 1.003 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 4.640 52 4.640 52 0.000 - - 3.190 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 43.527 60 43.735 60 0.362 - - 40.735 0.153
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 2.062 81 2.062 81 0.000 - - 1.822 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 1.174 16 1.160 15 0.000 - - 0.620 0.014
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 4.080 36 3.930 34 0.000 - - 2.570 0.150
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.837 70 0.837 70 0.000 - - 0.677 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 1.994 47 1.994 47 0.000 - - 1.594 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 3.641 53 3.621 52 0.000 - - 2.821 0.020
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.692 0 0.692 0 0.000 - - 0.554 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.097 82 4.074 81 0.059 - - 3.534 0.083
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.134 0 1.141 0 0.007 - - 0.991 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.809 0 0.816 0 0.007 - - 0.656 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 12.545 97 12.570 97 0.043 - - 9.700 0.018
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.888 64 0.807 58 0.057 - - 0.442 0.138
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.279 0 0.283 0 0.004 - - 0.213 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 5.679 95 5.669 94 0.000 - - 5.269 0.010
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.431 0 0.431 0 0.000 - - 0.253 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.661 0 0.661 0 0.000 - - 0.546 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 24.175 65 23.998 65 0.086 - - 21.498 0.086
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.079 0 0.079 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 21.962 51 21.338 50 0.000 - - 19.688 0.324
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 1.030 0 1.048 0 0.018 - - 0.932 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.008 0 1.008 0 0.000 - - 0.317 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 30.138 52 29.170 50 0.048 - - 23.170 0.346
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.817 58 0.817 58 0.000 - - 0.797 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 1.687 0 1.687 0 0.000 - - 0.737 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 10.250 55 10.250 55 0.000 - - 9.150 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 52.150 79 52.150 79 0.000 - - 39.550 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.490 0 0.490 0 0.000 - - 0.436 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 27.100 89 27.100 89 0.000 - - 24.600 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.700 0 0.692 0 0.000 - - 0.354 0.008
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 5.600 83 5.600 83 0.000 - - 5.472 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.212 0 0.212 0 0.000 - - 0.042 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.340 4 0.340 4 0.000 - - 0.000 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.005 0 0.969 0 0.000 - - 0.809 0.036
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 26.267 45 26.267 45 0.000 - - 17.467 0.000
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 4.315 0 4.315 0 0.000 - - 3.715 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.562 0 0.525 0 0.000 - - 0.374 0.037
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 3.820 31 3.820 31 0.000 - - 2.780 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 0.950 0 0.915 0 0.000 - - 0.635 0.035
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 3.454 63 3.425 62 0.087 - - 2.991 0.116
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 5.806 100 5.740 99 0.005 - - 5.640 0.070
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.560 0 0.528 0 0.000 - - 0.398 0.032
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 4.488 57 4.327 55 0.013 - - 3.627 0.058
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.388 0 1.374 0 0.000 - - 1.334 0.014
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 17.780 54 17.600 53 0.190 - - 14.380 0.250
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 9.846 52 9.774 52 0.000 - - 8.074 0.016
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 10.330 0 10.330 0 0.060 - - 9.580 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 2.202 0 2.202 0 0.000 - - 2.022 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 400.331 54 397.864 54 1.063 0.000 0.000 330.589 2.038
  สูงสุด 96.000 15.90 52.150 100 52.150 100 0.362 40.735 0.346
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.079 4 4
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 3.072 93 3.057 93 0.000 - - 2.112 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 0.637 17 0.634 17 0.002 - - 0.000 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 13.406 46 13.406 46 0.010 - - 11.406 0.000
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.150 10 0.148 10 0.004 - - 0.068 0.006
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.114 8 0.114 8 0.000 - - 0.084 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 6.258 24 6.190 23 0.000 - - 4.720 0.013
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.690 25 0.690 25 0.002 - - 0.502 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 7.570 88 7.534 87 0.000 - - 7.134 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.891 32 0.891 32 0.000 - - 0.771 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 3.725 93 3.725 93 0.000 - - 3.625 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.273 47 1.273 47 0.000 - - 1.098 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.817 70 2.809 70 0.000 - - 2.569 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 5.945 77 5.813 75 0.167 - - 5.113 0.211
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 17.767 85 17.488 83 0.111 - - 16.198 0.241
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.094 67 1.094 67 0.000 - - 0.714 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 5.681 63 5.673 63 0.000 - - 4.973 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 6.118 81 5.958 78 0.016 - - 5.918 0.062
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.592 54 0.570 52 0.000 - - 0.448 0.004
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 2.510 63 2.485 62 0.000 - - 1.935 0.035
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 1.704 29 1.671 28 0.067 - - 1.151 0.087
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 4.020 62 3.780 58 0.000 - - 3.380 0.052
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 3.022 50 2.834 47 0.000 - - 2.434 0.090
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 1.704 77 1.687 77 0.000 - - 1.487 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.831 55 0.831 55 0.000 - - 0.681 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.689 31 0.679 31 0.000 - - 0.529 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.582 42 1.564 41 0.000 - - 1.339 0.006
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.069 59 1.063 58 0.000 - - 0.903 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.628 81 1.598 80 0.012 - - 1.098 0.027
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.635 64 0.627 63 0.000 - - 0.527 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.718 48 0.658 44 0.020 - - 0.655 0.051
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 2.728 114 2.685 112 0.021 - - 2.567 0.053
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.400 35 1.363 34 0.067 - - 0.868 0.085
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 2.038 101 2.038 101 0.002 - - 1.788 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 10.560 70 10.477 70 0.000 - - 9.592 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 4.265 97 4.248 97 0.018 - - 4.245 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 4.320 67 4.158 65 0.000 - - 3.983 0.052
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.097 2 0.091 2 0.000 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 11.398 0 11.360 0 0.000 - - 11.190 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.968 97 2.968 97 0.010 - - 1.968 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 2.336 0 2.321 0 0.000 - - 1.881 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 1.380 64 1.364 64 0.000 - - 1.244 0.008
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.658 9 0.658 9 0.000 - - 0.058 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 2.340 23 2.325 23 0.000 - - 1.292 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 1.390 40 1.390 40 0.000 - - 1.310 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 37.228 87 36.975 87 0.000 - - 33.675 0.199
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 1.730 9 1.695 9 0.000 - - 0.000 0.018
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.966 0 0.962 0 0.000 - - 0.852 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.778 0 1.778 0 0.000 - - 1.628 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.795 0 0.791 0 0.000 - - 0.671 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 19.783 85 19.277 83 0.000 - - 18.627 0.138
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 9.122 78 9.038 78 0.000 - - 8.538 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 3.178 88 3.156 88 0.003 - - 2.871 0.015
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 2.528 75 2.517 75 0.003 - - 2.361 0.014
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 5.750 77 5.535 74 0.000 - - 5.006 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 2.922 71 2.922 71 0.050 - - 2.859 0.050
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 2.109 59 2.109 59 0.018 - - 2.100 0.000
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.551 105 2.545 104 0.185 - - 2.315 0.185
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 4.913 84 4.855 83 0.049 - - 4.255 0.079
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 2.202 53 2.180 53 0.000 - - 1.940 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 4.270 66 4.059 63 0.076 - - 3.359 0.190
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 5.338 72 5.247 71 0.000 - - 4.580 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 41.944 117 41.560 115 0.000 - - 40.260 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.355 45 1.307 43 0.007 - - 0.777 0.077
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.620 45 0.610 44 0.000 - - 0.400 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 2.032 86 2.022 86 0.000 - - 1.792 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 4.863 36 4.724 35 0.000 - - 0.414 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.419 30 0.419 30 0.000 - - 0.049 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 2.960 79 2.877 77 0.000 - - 2.847 0.037
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 1.135 21 1.127 21 0.000 - - 0.827 0.032
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.968 17 0.962 17 0.000 - - 0.702 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 5.020 0 4.960 0 0.000 - - 3.460 0.004
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 7.522 94 7.425 93 0.000 - - 5.425 0.032
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 6.320 73 6.242 72 0.000 - - 5.162 0.026
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 1.314 82 1.266 79 0.000 - - 0.988 0.016
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 3.389 95 3.309 92 0.000 - - 2.817 0.027
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 1.120 87 1.093 85 0.019 - - 1.053 0.028
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 2.806 100 2.787 99 0.000 - - 2.747 0.019
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 4.054 98 4.006 97 0.000 - - 3.672 0.024
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 2.402 91 2.328 88 0.000 - - 2.183 0.025
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.612 99 1.586 98 0.000 - - 1.466 0.027
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 28.910 92 28.587 91 0.000 - - 25.587 0.107
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 3.327 93 3.240 90 0.008 - - 3.206 0.025
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 4.682 92 4.616 91 0.000 - - 4.466 0.022
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 2.902 103 2.871 102 0.000 - - 2.728 0.010
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 1.808 81 1.765 79 0.000 - - 1.598 0.014
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 19.826 89 19.826 89 0.000 - - 19.426 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 2.131 101 2.117 100 0.000 - - 2.026 0.010
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 4.599 146 4.599 146 0.000 - - 4.489 0.020
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 4.466 101 4.440 101 0.000 - - 4.250 0.028
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 8.930 78 8.839 77 0.000 - - 8.519 0.091
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 1.809 91 1.809 91 0.000 - - 1.589 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 2.680 96 2.680 96 0.000 - - 2.380 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 1.284 22 1.272 22 0.000 - - 0.722 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 2.048 49 2.048 49 0.000 - - 0.848 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 1.489 62 1.425 59 0.000 - - 1.300 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 2.348 84 2.348 84 0.000 - - 2.048 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.833 79 1.813 78 0.000 - - 1.783 0.020
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 4.472 86 4.430 85 0.000 - - 4.180 0.028
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 9.015 82 8.980 82 0.000 - - 8.950 0.035
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 2.535 105 2.535 105 0.000 - - 2.505 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.494 68 1.470 67 0.000 - - 1.050 0.010
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 3.158 96 3.158 96 0.000 - - 2.708 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.874 94 1.874 94 0.000 - - 1.794 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 4.698 93 4.666 92 0.000 - - 4.266 0.048
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.410 94 1.410 94 0.000 - - 1.380 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 21.539 91 21.478 91 0.040 - - 19.478 0.040
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 18.570 101 18.570 101 0.170 - - 17.920 0.120
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 4.050 96 3.990 94 0.000 - - 3.790 0.030
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 4.021 101 4.021 101 0.030 - - 3.521 0.020
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.760 99 2.760 99 0.030 - - 2.650 0.020
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 5.280 50 5.232 50 0.030 - - 4.432 0.080
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 2.907 65 2.889 64 0.020 - - 2.189 0.030
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 2.269 89 2.257 88 0.008 - - 1.957 0.021
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 2.728 68 2.716 68 0.110 - - 1.866 0.020
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.962 88 1.956 88 0.000 - - 1.426 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 1.248 62 1.236 62 0.040 - - 0.936 0.050
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 1.064 102 1.064 102 0.000 - - 0.914 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 13.260 97 12.776 93 0.000 - - 12.176 0.157
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 35.060 105 34.750 104 0.000 - - 33.630 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 17.190 102 17.070 101 0.000 - - 16.470 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 8.300 104 8.400 105 0.000 - - 7.600 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 12.210 102 12.100 101 0.046 - - 10.254 0.078
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 6.899 0 6.865 0 0.000 - - 6.415 0.034
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 14.800 101 14.840 101 0.055 - - 13.240 0.087
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.607 60 0.604 60 0.000 - - 0.304 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 2.236 90 2.222 90 0.000 - - 1.862 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 7.072 95 7.072 95 0.000 - - 7.042 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 8.476 110 8.327 108 0.135 - - 8.287 0.119
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 16.500 90 18.500 101 0.000 - - 18.100 0.115
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 26.530 99 26.200 98 0.000 - - 25.600 0.357
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 16.854 87 16.854 87 0.017 - - 15.963 0.096
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 5.971 80 5.971 80 0.009 - - 5.427 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 9.520 90 9.460 89 0.000 - - 9.060 0.022
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 6.734 89 6.734 89 1.842 - - 6.426 1.816
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 5.560 40 5.520 40 0.000 - - 4.520 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.687 89 1.687 89 0.002 - - 1.397 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 12.079 89 12.079 89 0.037 - - 11.109 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 1.917 7 1.888 7 0.000 - - 0.858 0.000
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 1.393 5 1.393 5 0.045 - - 0.000 0.037
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 2.309 57 2.309 57 0.008 - - 2.209 0.004
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.174 41 1.174 41 0.001 - - 0.730 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.265 8 0.279 8 0.002 - - 0.049 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.416 26 0.440 28 0.031 - - 0.410 0.007
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.099 8 0.099 8 0.001 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.098 7 0.098 7 0.001 - - 0.000 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 15.200 60 15.200 60 0.017 - - 14.000 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 20.216 56 20.260 56 0.050 - - 18.460 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.768 51 0.768 51 0.001 - - 0.466 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 38.725 40 39.407 40 0.716 - - 30.107 0.001
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.846 43 0.832 43 0.032 - - 0.782 0.039
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 6.206 26 6.206 26 0.012 - - 4.950 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.399 0 2.385 0 0.020 - - 2.085 0.020
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 2.510 70 2.510 70 0.004 - - 2.390 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.836 18 1.813 18 0.008 - - 0.581 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 0.950 17 0.950 17 0.002 - - 0.650 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 4.048 28 3.916 27 0.000 - - 3.156 0.043
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 9.340 23 9.252 23 0.053 - - 7.252 0.130
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 5.459 20 5.342 19 0.002 - - 3.941 0.054
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.778 12 0.772 12 0.002 - - 0.252 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 2.256 45 2.252 45 0.000 - - 1.487 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 3.099 11 3.022 11 0.053 - - 1.870 0.079
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.182 6 0.182 6 0.003 - - 0.000 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 2.579 19 2.566 19 0.000 - - 2.016 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.720 0 4.720 0 0.010 - - 4.170 0.037
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.967 11 0.967 11 0.002 - - 0.113 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.670 41 1.670 41 0.004 - - 1.530 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.670 7 0.670 7 0.000 - - 0.040 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.210 67 1.210 67 0.002 - - 0.908 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 10.273 103 10.242 102 0.030 - - 9.612 0.050
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 2.728 72 2.728 72 0.003 - - 2.278 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 8.208 102 8.208 102 0.018 - - 7.608 0.010
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 17.384 78 17.255 77 0.000 - - 15.455 0.078
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 12.557 102 12.580 102 0.095 - - 11.280 0.060
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 36.670 99 37.138 100 0.502 - - 34.338 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 26.632 102 26.632 102 0.033 - - 23.232 0.012
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.448 225 2.448 225 0.003 - - 2.338 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.155 83 3.155 83 0.005 - - 2.445 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 2.227 82 2.227 82 0.004 - - 1.557 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 35.589 95 35.589 95 0.322 - - 34.859 0.267
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 4.088 105 4.073 105 0.075 - - 3.423 0.080
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.780 0 1.785 0 0.008 - - 1.385 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 4.855 99 4.833 98 0.000 - - 4.389 0.004
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 5.386 67 5.386 67 0.006 - - 4.943 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 14.650 95 14.770 95 0.132 - - 14.120 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 30.017 108 30.107 109 0.133 - - 28.677 0.000
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 24.035 120 23.919 119 0.377 - - 23.103 0.443
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 17.959 160 17.959 160 0.944 - - 17.309 0.883
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 5.972 64 5.972 64 0.006 - - 4.832 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 5.608 47 5.620 47 0.019 - - 5.220 0.001
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 11.139 74 11.191 75 0.060 - - 10.691 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 10.133 203 10.133 203 9.280 - - 10.083 9.290
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 6.896 80 6.896 80 0.009 - - 6.837 0.001
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.505 47 0.505 47 0.000 - - 0.485 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.420 101 3.420 101 0.015 - - 3.020 0.012
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.994 98 0.994 98 0.003 - - 0.961 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 1.138 106 1.126 105 0.136 - - 0.886 0.145
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 29.770 0 29.729 0 0.220 - - 27.329 0.246
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 4.430 0 4.430 0 0.004 - - 4.130 0.000
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,239.430 71 1,234.861 70 17.092 0.000 0.000 1,110.282 18.173
  สูงสุด 98.000 7.30 41.944 225 41.560 225 9.280 40.260 9.290
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.097 2 2
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 37.533 94 37.533 94 0.020 - - 29.733 0.023
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 2.200 52 2.200 52 0.010 - - 2.000 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.903 46 0.903 46 0.000 - - 0.735 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.046 53 1.046 53 0.000 - - 0.886 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 11.368 114 11.368 114 0.000 - - 10.368 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 61.262 87 61.333 87 0.127 - - 60.343 0.056
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 2.166 28 2.258 30 0.125 - - 1.978 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 3.002 43 3.034 43 0.046 - - 2.634 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 6.592 40 6.557 40 0.000 - - 5.797 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 7.335 34 7.335 34 0.039 - - 6.335 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 1.495 31 1.500 31 0.025 - - 1.250 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.792 64 0.796 65 0.000 - - 0.596 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.617 68 2.624 68 0.014 - - 2.324 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.217 61 1.225 62 0.000 - - 1.035 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 5.511 0 5.526 0 0.035 - - 2.706 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.500 100 1.500 100 0.000 - - 1.410 0.008
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.679 57 1.707 57 0.000 - - 1.507 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 1.946 67 1.931 67 0.064 - - 1.731 0.059
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.743 125 2.734 124 0.042 - - 2.234 0.302
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 32.739 46 32.940 46 0.309 - - 29.940 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 19.607 100 19.607 100 0.081 - - 19.407 0.066
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 22.876 57 22.711 57 0.417 - - 19.711 0.410
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 49.811 214 49.811 214 0.000 - - 49.011 0.053
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.350 100 2.350 100 0.001 - - 1.600 0.000
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 5.600 100 5.600 100 0.002 - - 5.120 0.000
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 34.662 94 34.662 94 0.014 - - 31.318 0.000
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.078 107 7.078 107 0.034 - - 6.478 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 81.760 84 82.250 85 0.257 - - 78.250 0.104
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 4.030 101 3.972 99 0.004 - - 3.112 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 7.356 101 7.370 101 0.034 - - 7.120 0.004
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.629 63 3.608 62 0.000 - - 2.468 0.007
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 1.140 31 1.046 28 0.000 - - 0.926 0.020
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.695 85 4.625 84 0.000 - - 3.825 0.020
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.218 101 2.212 101 0.002 - - 2.012 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.192 14 0.188 13 0.000 - - 0.088 0.001
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 16.950 28 16.950 28 0.018 - - 12.950 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 8.014 80 8.014 80 0.008 - - 7.814 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.704 161 1.688 159 0.002 - - 1.588 0.000
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.795 0 0.788 0 0.001 - - 0.738 0.000
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 5.111 62 5.111 62 0.045 - - 4.991 0.016
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.895 79 0.895 79 0.000 - - 0.845 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 2.537 65 2.537 65 0.016 - - 2.467 0.015
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 2.002 100 2.002 100 0.043 - - 1.882 0.052
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 7.225 105 7.225 105 0.024 - - 7.025 0.008
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.805 90 2.805 90 0.001 - - 2.705 0.000
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 480.718 76 481.185 76 1.860 0.000 0.000 438.993 1.235
  สูงสุด 97.000 7.80 81.760 214 82.250 214 0.417 78.250 0.410
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.212 18 0.214 18 0.000 - - 0.092 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 6.290 0 6.236 0 0.000 - - 5.206 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 13.630 31 13.790 32 0.060 - - 11.620 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 2.722 32 2.722 32 0.000 - - 2.372 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.362 17 0.362 17 0.000 - - 0.313 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 32.559 76 32.484 76 0.000 - - 30.484 0.075
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 5.315 44 5.170 43 0.000 - - 4.958 0.145
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.960 0 1.960 0 0.000 - - 1.760 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 2.332 73 2.332 73 0.010 - - 2.082 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 6.700 93 7.200 100 0.120 - - 7.103 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.293 27 0.293 27 0.000 - - 0.196 0.003
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.223 44 1.223 44 0.000 - - 1.023 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 73.598 46 73.986 46 0.190 0.000 0.000 67.209 0.223
  สูงสุด 43.410 2.17 32.559 93 32.484 100 0.120 30.484 0.145
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.212 17 17
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 29.483 59 29.433 59 0.000 - - 24.633 0.050
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 2.465 23 2.443 23 0.000 - - 1.043 0.022
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 2.010 50 2.010 50 0.000 - - 1.770 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.519 59 2.519 59 0.000 - - 2.487 0.006
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 24.431 69 24.431 69 0.332 - - 22.431 0.273
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 4.509 105 4.509 105 0.038 - - 4.289 0.060
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 20.020 86 20.020 86 0.064 - - 19.640 0.000
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 85.437 64 85.365 64 0.434 0.000 0.000 76.293 0.411
  สูงสุด 50.000 4.80 29.483 105 29.433 105 0.332 24.633 0.273
  ต่ำสุด 4.000 0.032 2.010 23 23
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.248 66 2.248 66 0.000 - - 2.128 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 2.126 52 2.126 52 0.000 - - 1.886 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.020 52 1.020 52 0.000 - - 0.980 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 3.475 43 3.475 43 0.025 - - 2.865 0.010
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.036 51 2.036 51 0.000 - - 1.906 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.388 80 4.449 81 0.069 - - 4.149 0.031
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 4.575 0 4.575 0 0.000 - - 4.355 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 7.594 73 8.379 81 0.359 - - 7.879 0.021
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 29.397 72 30.614 74 1.335 - - 26.614 0.507
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 19.804 0 19.851 0 0.220 - - 17.811 0.173
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 16.170 73 16.339 74 0.069 - - 15.539 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 2.032 73 2.082 74 0.028 - - 1.932 0.010
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 6.131 65 6.662 70 0.254 - - 5.762 0.010
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 9.094 57 9.420 59 0.071 - - 6.920 0.071
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.314 54 1.370 56 0.017 - - 1.310 0.012
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 3.792 0 3.825 0 0.083 - - 3.669 0.050
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.260 102 3.173 99 0.024 - - 3.133 0.011
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 6.381 0 6.511 0 0.092 - - 5.841 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 25.375 32 26.559 33 1.445 - - 24.559 0.261
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 45.620 65 44.990 64 1.444 - - 30.690 2.074
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 0.940 55 0.940 55 0.000 - - 0.940 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 37.890 63 37.940 63 0.309 - - 24.940 0.259
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 2.432 33 2.432 33 0.138 - - 2.162 0.027
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 9.428 51 9.702 52 0.284 - - 9.302 0.041
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 7.490 37 7.500 38 0.012 - - 6.600 0.000
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 5.650 28 5.830 28 0.185 - - 5.030 0.000
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 3.150 53 3.230 54 0.050 - - 3.170 0.000
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 7.600 35 7.860 37 0.220 - - 7.710 0.010
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.682 0 0.682 0 0.013 - - 0.572 0.016
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.918 87 1.922 87 0.004 - - 1.822 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 31.155 0 30.975 0 0.017 - - 29.425 0.077
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.108 0 1.108 0 0.000 - - 1.088 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.280 0 2.350 0 0.083 - - 2.300 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 307.555 58 312.175 59 6.850 0.000 0.000 264.989 3.713
  สูงสุด 80.000 2.50 81.760 102 44.990 99 1.445 30.690 2.074
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.030 28 28
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,141.398 67 3,137.362 67 29.428 0.000 0.000 2,762.843 27.957