ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ วันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2561 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2561
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.115 47 2.115 47 0.000 - - 1.315 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.904 82 0.904 82 0.000 - - 0.804 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.348 31 1.348 31 0.000 - - 1.248 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.572 22 0.572 22 0.000 - - 0.522 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 10.892 28 10.892 28 0.000 - - 10.392 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 4.418 80 4.418 80 0.000 - - 4.098 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.017 47 2.017 47 0.000 - - 1.734 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.119 31 1.119 31 0.000 - - 0.992 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.188 54 2.188 54 0.000 - - 1.838 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.450 100 1.450 100 0.000 - - 1.100 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 4.131 27 4.131 27 0.000 - - 1.831 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 2.289 23 2.289 23 0.000 - - 1.789 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 1.708 11 1.708 11 0.000 - - 1.448 0.024
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.048 68 3.048 68 0.011 - - 2.898 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 1.029 29 1.029 29 0.005 - - 0.749 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.304 21 1.306 21 0.001 - - 1.006 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 4.640 52 4.640 52 0.000 - - 3.190 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 43.243 59 43.951 60 0.261 - - 40.951 0.153
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 2.059 81 2.059 81 0.045 - - 1.819 0.045
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 1.116 15 1.068 14 0.000 - - 0.528 0.048
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 3.779 33 3.640 32 0.000 - - 2.280 0.139
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.837 70 0.823 69 0.000 - - 0.663 0.014
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 1.994 47 1.991 47 0.000 - - 1.591 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 3.592 52 3.572 52 0.000 - - 2.772 0.020
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.692 0 0.690 0 0.028 - - 0.552 0.030
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.044 81 4.004 80 0.042 - - 3.464 0.083
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.141 0 1.141 0 0.000 - - 0.991 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.816 0 0.816 0 0.000 - - 0.656 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 12.434 96 12.299 95 0.054 - - 9.429 0.189
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.731 53 0.686 50 0.052 - - 0.321 0.098
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.283 0 0.283 0 0.000 - - 0.213 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 5.658 94 5.638 94 0.000 - - 5.238 0.017
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.431 0 0.431 0 0.000 - - 0.253 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.661 0 0.637 0 0.000 - - 0.522 0.024
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 23.927 65 23.927 65 0.000 - - 21.427 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.079 0 0.079 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 21.125 49 20.810 48 0.000 - - 19.160 0.315
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 1.048 0 1.048 0 0.000 - - 0.932 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.008 0 0.992 0 0.000 - - 0.301 0.016
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 28.779 50 28.411 49 0.022 - - 22.411 0.346
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.797 57 0.797 57 0.000 - - 0.777 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 1.687 0 1.683 0 0.000 - - 0.733 0.004
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 10.250 55 10.250 55 0.000 - - 9.150 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 52.150 79 52.150 79 0.000 - - 39.550 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.490 0 0.490 0 0.000 - - 0.436 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 27.100 89 27.100 89 0.000 - - 24.600 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.684 0 0.675 0 0.000 - - 0.337 0.009
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 5.600 83 5.600 83 0.000 - - 5.472 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.212 0 0.212 0 0.000 - - 0.042 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.340 4 0.340 4 0.000 - - 0.000 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.915 0 0.900 0 0.000 - - 0.740 0.015
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 26.267 45 26.267 45 0.000 - - 17.467 0.000
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 4.315 0 4.292 0 0.000 - - 3.692 0.023
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.525 0 0.525 0 0.000 - - 0.374 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 3.820 31 3.820 31 0.000 - - 2.780 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 0.915 0 0.939 0 0.000 - - 0.659 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 3.396 62 3.356 61 0.077 - - 2.922 0.116
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 5.668 98 5.608 97 0.000 - - 5.508 0.048
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.512 0 0.512 0 0.000 - - 0.382 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 4.274 54 4.274 54 0.003 - - 3.574 0.056
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.374 0 1.364 0 0.000 - - 1.324 0.010
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 17.540 53 17.540 53 0.190 - - 14.320 0.250
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 9.756 52 9.756 52 0.008 - - 8.056 0.016
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 10.490 0 10.490 0 0.010 - - 9.740 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 2.202 0 2.202 0 0.000 - - 2.022 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 396.048 54 395.432 53 0.809 0.000 0.000 328.157 2.108
  สูงสุด 96.000 15.90 52.150 100 52.150 100 0.261 40.951 0.346
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.079 4 4
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 3.049 92 3.041 92 0.000 - - 2.096 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 0.630 17 0.630 17 0.002 - - 0.000 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 13.384 46 13.362 46 0.004 - - 11.362 0.015
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.146 10 0.143 10 0.000 - - 0.063 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.114 8 0.114 8 0.000 - - 0.084 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 6.156 23 6.122 23 0.000 - - 4.652 0.007
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.668 24 0.650 24 0.003 - - 0.462 0.020
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 7.534 87 7.534 87 0.000 - - 7.134 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.876 32 0.869 32 0.000 - - 0.749 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 3.725 93 3.725 93 0.000 - - 3.625 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.273 47 1.268 47 0.000 - - 1.093 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.806 70 2.787 70 0.063 - - 2.547 0.082
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 5.714 74 5.648 73 0.125 - - 4.948 0.191
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 17.395 83 17.395 83 0.000 - - 16.105 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.094 67 1.090 67 0.000 - - 0.710 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 5.648 63 5.622 63 0.000 - - 4.922 0.009
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 5.890 78 5.890 78 0.000 - - 5.850 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.560 51 0.538 49 0.000 - - 0.416 0.008
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 2.475 62 2.460 62 0.000 - - 1.910 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 1.645 28 1.625 28 0.066 - - 1.105 0.086
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 3.700 57 3.620 56 0.023 - - 3.220 0.103
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 2.740 46 2.627 44 0.000 - - 2.227 0.089
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 1.678 76 1.636 74 0.010 - - 1.436 0.052
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.831 55 0.828 55 0.000 - - 0.678 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.673 31 0.668 30 0.000 - - 0.518 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.555 41 1.546 41 0.000 - - 1.321 0.006
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.063 58 1.063 58 0.000 - - 0.903 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.590 80 1.575 79 0.012 - - 1.075 0.027
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.627 63 0.627 63 0.000 - - 0.527 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.629 42 0.600 40 0.021 - - 0.597 0.050
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 2.671 111 2.643 110 0.019 - - 2.525 0.047
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.354 34 1.326 33 0.055 - - 0.831 0.083
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 2.035 101 2.007 100 0.075 - - 1.757 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 10.477 70 10.435 70 0.000 - - 9.550 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 4.230 97 4.213 96 0.001 - - 4.210 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 4.015 62 3.878 60 0.000 - - 3.703 0.051
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.091 2 0.084 2 0.000 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 11.322 0 11.284 0 0.009 - - 11.114 0.047
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.968 97 2.968 97 0.010 - - 1.968 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 2.321 0 2.306 0 0.013 - - 1.866 0.028
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 1.356 63 1.348 63 0.000 - - 1.228 0.008
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.658 9 0.652 9 0.000 - - 0.052 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 2.325 23 2.325 23 0.000 - - 1.292 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 1.390 40 1.390 40 0.000 - - 1.310 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 36.912 87 36.849 87 0.161 - - 33.549 0.198
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 1.678 9 1.642 8 0.000 - - 0.000 0.036
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.962 0 0.962 0 0.000 - - 0.852 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.772 0 1.772 0 0.000 - - 1.622 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.783 0 0.783 0 0.000 - - 0.663 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 19.024 82 18.834 81 0.000 - - 18.184 0.099
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 8.997 77 8.914 76 0.000 - - 8.414 0.056
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 3.156 88 3.156 88 0.015 - - 2.871 0.015
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 2.517 75 2.507 75 0.003 - - 2.351 0.014
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 5.535 74 5.513 74 0.000 - - 4.984 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 2.922 71 2.843 69 0.049 - - 2.780 0.049
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 2.109 59 2.109 59 0.000 - - 2.100 0.000
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.551 105 2.551 105 0.198 - - 2.321 0.198
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 4.855 83 4.826 83 0.049 - - 4.226 0.078
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 2.170 52 2.138 52 0.000 - - 1.898 0.014
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 3.962 62 3.865 60 0.089 - - 3.165 0.089
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 5.134 70 5.040 68 0.055 - - 4.373 0.148
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 41.176 114 40.984 114 0.000 - - 39.684 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.259 42 1.219 40 0.000 - - 0.689 0.006
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.605 43 0.600 43 0.000 - - 0.390 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 2.004 85 1.976 84 0.000 - - 1.746 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 4.678 34 4.540 33 0.000 - - 0.230 0.001
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.417 30 0.417 30 0.000 - - 0.047 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 2.766 74 2.683 72 0.000 - - 2.653 0.057
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 1.120 21 1.105 21 0.000 - - 0.805 0.012
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.956 17 0.949 17 0.000 - - 0.689 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 4.920 0 4.820 0 0.000 - - 3.320 0.007
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 7.392 92 7.360 92 0.000 - - 5.360 0.032
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 6.217 72 6.191 71 0.000 - - 5.111 0.026
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 1.258 78 1.250 78 0.000 - - 0.972 0.008
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 3.282 92 3.229 90 0.000 - - 2.737 0.053
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 1.085 84 1.076 83 0.000 - - 1.036 0.009
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 2.768 99 2.750 98 0.000 - - 2.710 0.019
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 3.982 97 3.959 96 0.000 - - 3.625 0.024
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 2.303 87 2.279 86 0.000 - - 2.134 0.024
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.586 98 1.573 97 0.000 - - 1.453 0.013
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 28.480 91 28.373 91 0.000 - - 25.373 0.107
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 3.219 90 3.197 89 0.008 - - 3.163 0.025
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 4.594 91 4.573 90 0.000 - - 4.423 0.022
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 2.861 102 2.841 101 0.000 - - 2.698 0.020
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 1.751 78 1.737 77 0.000 - - 1.570 0.014
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 19.826 89 19.668 88 0.000 - - 19.268 0.158
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 2.091 99 2.091 99 0.000 - - 2.000 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 4.560 144 4.560 144 0.000 - - 4.450 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 4.362 99 4.260 97 0.000 - - 4.070 0.102
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 8.747 76 8.633 75 0.000 - - 8.313 0.114
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 1.795 90 1.767 89 0.000 - - 1.547 0.028
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 2.680 96 2.662 95 0.000 - - 2.362 0.018
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 1.272 22 1.246 22 0.000 - - 0.696 0.026
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 2.048 49 2.048 49 0.000 - - 0.848 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 1.353 56 1.257 52 0.000 - - 1.132 0.168
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 2.300 82 2.255 81 0.000 - - 1.955 0.093
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.813 78 1.786 77 0.000 - - 1.756 0.026
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 4.430 85 4.400 85 0.000 - - 4.150 0.030
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 8.910 81 8.770 80 0.000 - - 8.740 0.210
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 2.494 103 2.480 102 0.000 - - 2.450 0.056
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.446 66 1.430 65 0.000 - - 1.010 0.040
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 3.140 95 3.128 95 0.000 - - 2.678 0.030
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.856 93 1.838 92 0.000 - - 1.758 0.036
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 4.634 91 4.602 91 0.000 - - 4.202 0.064
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.398 93 1.384 92 0.000 - - 1.354 0.026
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 21.478 91 21.418 90 0.040 - - 19.418 0.040
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 18.570 101 18.570 101 0.170 - - 17.920 0.120
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 3.990 94 3.990 94 0.040 - - 3.790 0.030
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 4.021 101 4.021 101 0.030 - - 3.521 0.020
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.760 99 2.760 99 0.030 - - 2.650 0.020
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 5.233 50 5.182 49 0.030 - - 4.382 0.080
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 2.866 64 2.849 63 0.020 - - 2.149 0.030
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 2.257 88 2.244 88 0.008 - - 1.944 0.021
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 2.704 68 2.680 67 0.100 - - 1.830 0.120
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.943 87 1.937 87 0.020 - - 1.407 0.030
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 1.224 61 1.208 60 0.040 - - 0.908 0.050
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 1.064 102 1.056 102 0.000 - - 0.906 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 12.644 92 12.512 91 0.000 - - 11.912 0.157
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 34.750 104 34.640 103 0.000 - - 33.520 0.100
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 17.070 101 17.070 101 0.000 - - 16.470 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 8.400 105 8.400 105 0.000 - - 7.600 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 12.100 101 12.100 101 0.080 - - 10.254 0.078
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 6.830 0 6.795 0 0.000 - - 6.345 0.034
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 14.840 101 14.800 101 0.025 - - 13.200 0.056
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.604 60 0.604 60 0.002 - - 0.304 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 2.222 90 2.222 90 0.000 - - 1.862 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 7.072 95 7.028 95 0.000 - - 6.998 0.044
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 8.327 108 8.253 108 0.114 - - 8.213 0.099
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 18.240 99 17.990 98 0.000 - - 17.590 0.119
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 25.880 97 25.680 96 0.000 - - 25.080 0.357
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 16.748 87 16.642 86 0.000 - - 15.751 0.138
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 5.971 80 5.971 80 0.009 - - 5.427 0.049
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 9.400 89 9.340 88 0.000 - - 8.940 0.029
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 6.734 89 6.894 92 1.995 - - 6.586 1.816
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 5.500 40 5.500 40 0.002 - - 4.500 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.687 89 1.687 89 0.002 - - 1.397 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 12.079 89 12.079 89 0.028 - - 11.109 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 1.859 7 1.859 7 0.008 - - 0.829 0.000
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 1.393 5 1.411 5 0.038 - - 0.000 0.038
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 2.294 56 2.294 56 0.007 - - 2.194 0.004
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.167 41 1.156 41 0.014 - - 0.712 0.023
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.293 9 0.307 9 0.001 - - 0.077 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.479 30 0.513 32 0.040 - - 0.483 0.007
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.099 8 0.099 8 0.001 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.098 7 0.098 7 0.001 - - 0.000 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 15.200 60 15.200 60 0.017 - - 14.000 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 20.260 56 20.260 56 0.006 - - 18.460 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.768 51 0.768 51 0.001 - - 0.466 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 40.089 41 40.381 41 0.457 - - 31.081 0.130
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.823 42 0.823 42 0.001 - - 0.773 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 6.173 26 6.173 26 0.011 - - 4.917 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.385 0 2.380 0 0.030 - - 2.080 0.030
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 2.500 70 2.500 70 0.004 - - 2.380 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.813 18 1.791 18 0.000 - - 0.559 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 0.950 17 0.950 17 0.002 - - 0.650 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 3.841 27 3.781 26 0.000 - - 3.021 0.043
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 9.115 23 8.983 23 0.012 - - 6.983 0.130
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 5.284 19 5.225 19 0.002 - - 3.824 0.054
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.767 12 0.761 12 0.000 - - 0.241 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 2.252 45 2.252 45 0.001 - - 1.487 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 2.984 11 2.912 11 0.018 - - 1.760 0.078
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.182 6 0.182 6 0.003 - - 0.000 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 2.566 19 2.566 19 0.005 - - 2.016 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.720 0 4.700 0 0.000 - - 4.150 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.967 11 0.967 11 0.002 - - 0.113 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.670 41 1.616 39 0.000 - - 1.476 0.026
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.670 7 0.670 7 0.000 - - 0.040 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.210 67 1.205 67 0.000 - - 0.903 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 10.242 102 10.242 102 0.052 - - 9.612 0.041
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 2.728 72 2.728 72 0.003 - - 2.278 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 8.186 102 8.186 102 0.016 - - 7.586 0.008
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 17.212 77 17.148 77 0.025 - - 15.348 0.078
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 12.557 102 12.534 101 0.049 - - 11.234 0.060
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 37.294 101 37.294 101 0.080 - - 34.494 0.046
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 26.560 101 26.488 101 0.000 - - 23.088 0.009
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.436 223 2.436 223 0.003 - - 2.326 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.155 83 3.155 83 0.005 - - 2.445 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 2.178 81 2.178 81 0.004 - - 1.508 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 35.306 95 35.306 95 0.150 - - 34.576 0.095
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 4.058 104 4.043 104 0.067 - - 3.393 0.072
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.790 0 1.795 0 0.007 - - 1.395 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 4.812 98 4.790 97 0.000 - - 4.346 0.004
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 5.386 67 5.401 68 0.020 - - 4.958 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 14.800 95 14.800 95 0.012 - - 14.150 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 30.197 109 30.287 109 0.133 - - 28.857 0.000
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 24.150 121 24.150 121 0.260 - - 23.334 0.211
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 17.789 159 17.620 157 0.685 - - 16.970 0.794
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 5.984 64 5.984 64 0.006 - - 4.844 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 5.632 47 5.632 47 0.007 - - 5.232 0.001
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 11.261 75 11.296 75 0.043 - - 10.796 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 10.049 201 9.965 199 9.196 - - 9.915 9.280
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 6.925 81 6.925 81 0.009 - - 6.866 0.001
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.509 48 0.509 48 0.000 - - 0.489 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.420 101 3.420 101 0.015 - - 3.020 0.012
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.994 98 0.994 98 0.003 - - 0.961 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 1.126 105 1.126 105 0.111 - - 0.886 0.107
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 29.729 0 29.749 0 0.205 - - 27.349 0.169
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 4.470 0 4.490 0 0.024 - - 4.190 0.000
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,230.968 70 1,225.988 69 15.795 0.000 0.000 1,101.455 18.910
  สูงสุด 98.000 7.30 41.176 223 40.984 223 9.196 39.684 9.280
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.091 2 2
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 37.533 94 37.533 94 0.020 - - 29.733 0.023
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 2.200 52 2.200 52 0.010 - - 2.000 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.903 46 0.903 46 0.000 - - 0.735 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.046 53 1.046 53 0.000 - - 0.886 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 11.368 114 11.368 114 0.000 - - 10.368 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 61.333 87 61.333 87 0.056 - - 60.343 0.056
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 2.166 28 2.166 28 0.033 - - 1.886 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 3.055 43 3.055 43 0.015 - - 2.655 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 6.522 39 6.487 39 0.000 - - 5.727 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 7.306 34 7.499 35 0.174 - - 6.499 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 1.484 31 1.495 31 0.031 - - 1.245 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.800 65 0.840 68 0.000 - - 0.640 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.624 68 2.624 68 0.014 - - 2.324 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.233 62 1.241 63 0.000 - - 1.051 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 5.526 0 5.496 0 0.000 - - 2.676 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.500 100 1.500 100 0.000 - - 1.410 0.008
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.735 58 1.762 59 0.000 - - 1.562 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 1.927 66 1.927 66 0.067 - - 1.727 0.059
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.725 124 2.725 124 0.015 - - 2.225 0.009
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 33.074 46 33.209 47 0.216 - - 30.209 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 19.650 100 19.650 100 0.015 - - 19.450 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 22.547 56 22.219 56 0.193 - - 19.219 0.354
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 49.811 214 49.811 214 0.000 - - 49.011 0.053
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.350 100 2.350 100 0.001 - - 1.600 0.000
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 5.600 100 5.600 100 0.002 - - 5.120 0.000
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 34.662 94 34.662 94 0.014 - - 31.318 0.000
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.078 107 7.078 107 0.034 - - 6.478 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 82.380 85 82.380 85 0.267 - - 78.380 0.104
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 3.972 99 3.972 99 0.004 - - 3.112 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 7.370 101 7.370 101 0.034 - - 7.120 0.004
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.587 62 3.587 62 0.000 - - 2.447 0.018
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 1.018 27 1.018 27 0.000 - - 0.898 0.026
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.602 84 4.602 84 0.000 - - 3.802 0.020
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.212 101 2.212 101 0.002 - - 2.012 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.187 13 0.187 13 0.000 - - 0.087 0.001
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 16.950 28 16.950 28 0.018 - - 12.950 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 8.014 80 8.014 80 0.008 - - 7.814 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.680 158 1.680 158 0.000 - - 1.580 0.005
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.785 0 0.785 0 0.000 - - 0.735 0.002
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 5.215 63 5.215 63 0.013 - - 5.095 0.008
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.892 78 0.892 78 0.000 - - 0.842 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 2.512 64 2.504 64 0.000 - - 2.434 0.007
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.967 98 1.964 98 0.002 - - 1.844 0.004
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 7.175 104 7.160 104 0.000 - - 6.960 0.014
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.810 91 2.804 90 0.000 - - 2.704 0.006
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 481.116 75 481.105 76 1.258 0.000 0.000 438.913 0.792
  สูงสุด 97.000 7.80 82.380 214 82.380 214 0.267 78.380 0.354
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.214 18 0.214 18 0.000 - - 0.092 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 6.236 0 6.236 0 0.000 - - 5.206 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 13.850 32 13.850 32 0.060 - - 11.680 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 2.611 31 2.500 30 0.000 - - 2.150 0.111
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.340 16 0.340 16 0.000 - - 0.291 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 32.409 75 32.409 75 0.000 - - 30.409 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 5.039 42 4.909 41 0.000 - - 4.697 0.130
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.900 0 1.870 0 0.000 - - 1.670 0.030
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 2.332 73 2.332 73 0.010 - - 2.082 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 7.200 100 7.200 100 0.120 - - 7.103 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.293 27 0.293 27 0.000 - - 0.196 0.003
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.223 44 1.223 44 0.000 - - 1.023 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 73.647 46 73.376 46 0.190 0.000 0.000 66.599 0.274
  สูงสุด 43.410 2.17 32.409 100 32.409 100 0.120 30.409 0.130
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.214 16 16
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 29.382 59 29.282 59 0.000 - - 24.482 0.100
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 2.443 23 2.443 23 0.000 - - 1.043 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 2.010 50 2.010 50 0.000 - - 1.770 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.519 59 2.519 59 0.006 - - 2.487 0.006
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 26.086 74 26.086 74 0.000 - - 24.086 0.059
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 4.487 104 4.487 104 0.011 - - 4.267 0.011
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 19.552 84 19.552 84 0.000 - - 19.172 0.107
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 86.479 65 86.379 65 0.017 0.000 0.000 77.307 0.283
  สูงสุด 50.000 4.80 29.382 104 29.282 104 0.011 24.482 0.107
  ต่ำสุด 4.000 0.032 2.010 23 23
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.260 66 2.260 66 0.000 - - 2.140 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 2.146 53 2.146 53 0.000 - - 1.906 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.009 52 1.009 52 0.000 - - 0.969 0.005
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 3.818 48 3.818 48 0.196 - - 3.208 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.045 51 2.045 51 0.000 - - 1.915 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.457 81 4.442 81 0.016 - - 4.142 0.031
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 5.044 0 5.044 0 0.000 - - 4.824 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 8.379 81 8.348 80 0.031 - - 7.848 0.062
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 30.858 75 30.906 75 0.555 - - 26.906 0.507
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 19.945 0 20.038 0 0.266 - - 17.998 0.173
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 16.411 74 16.460 74 0.070 - - 15.660 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 2.086 75 2.088 75 0.012 - - 1.938 0.010
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 6.849 72 6.910 73 0.071 - - 6.010 0.010
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 9.516 59 9.478 59 0.033 - - 6.978 0.071
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.380 56 1.390 57 0.022 - - 1.330 0.012
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 3.845 0 3.864 0 0.069 - - 3.708 0.050
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.165 99 3.165 99 0.011 - - 3.125 0.011
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 6.542 0 6.557 0 0.036 - - 5.887 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 27.844 35 28.778 36 1.195 - - 26.778 0.261
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 44.450 63 43.990 62 1.268 - - 29.690 1.728
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 0.940 55 0.940 55 0.000 - - 0.940 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 38.040 63 38.090 63 0.309 - - 25.090 0.259
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 2.443 33 2.456 34 0.045 - - 2.186 0.031
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 9.870 53 10.048 54 0.229 - - 9.648 0.041
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 7.500 38 7.500 38 0.005 - - 6.600 0.000
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 5.970 29 6.030 29 0.064 - - 5.230 0.000
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 3.330 56 3.360 56 0.030 - - 3.300 0.000
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 7.980 37 8.010 37 0.041 - - 7.860 0.011
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.654 0 0.645 0 0.007 - - 0.535 0.015
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.922 87 1.922 87 0.000 - - 1.822 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 31.215 0 31.335 0 0.197 - - 29.785 0.077
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.108 0 1.108 0 0.000 - - 1.088 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.350 0 2.370 0 0.033 - - 2.320 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 315.371 60 316.550 60 4.811 0.000 0.000 269.364 3.407
  สูงสุด 80.000 2.50 82.380 99 43.990 99 1.268 29.785 1.728
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.030 29 29
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,136.169 67 3,131.234 66 24.591 0.000 0.000 2,756.761 27.748