อุณหภูมิต่ำสุด จำนวน 72 สถานี วันที่ 9 ธันวาคม 2562
ป้อน วัน และชนิดข้อมูล
ข้อมูลตรวจวัด ณ เวลา 7:00 น.
เลือกได้ ตั้งแต่ 2001-07-31
วันที่

<< วันก่อนหน้า                 วันต่อไป >>
แสดงผลข้อมูลที่สืบค้น
ประเภทข้อมูล อุณหภูมิต่ำสุด
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII