ข้อมูลน้ำในเขื่อน 21 ตุลาคม 2562                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  5,926 (44%)  2,126 (16%)
เขื่อนสิริกิติ์  5,327 (56%)  2,477 (26%)
เขื่อนป่าสักฯ  374 (39%)  371 (39%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  7,878 (89%)  4,866 (55%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(1%),เขื่อนจุฬาภรณ์(8%),เขื่อนทับเสลา(12%),เขื่อนกระเสียว(14%),เขื่อนภูมิพล(16%),เขื่อนลำนางรอง(18%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนสิรินธร(94.98%),เขื่อนวชิราลงกรณ(88.92%),เขื่อนศรีนครินทร์(87.83%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ