ข้อมูลน้ำในเขื่อน 14 ธันวาคม 2562                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  5,715 (42%)  1,915 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์  4,979 (52%)  2,129 (22%)
เขื่อนป่าสักฯ  278 (29%)  275 (29%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  7,205 (81%)  4,193 (47%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(-3%),เขื่อนจุฬาภรณ์(6%),เขื่อนกระเสียว(7%),เขื่อนทับเสลา(12%),เขื่อนภูมิพล(14%),เขื่อนลำพระเพลิง(15%),เขื่อนลำนางรอง(17%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนสิรินธร(90.5%),เขื่อนศรีนครินทร์(85.45%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ