1 มิ.ย. 2563 ข้อมูลล่าสุด
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด
[ ]