ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำโขง                
ทต.โยนก 2018-02-26 16:00:00 3 31.9 45 962 0 0
ทต.เวียงพางคำ 2018-02-26 16:00:00 38 32.8 39 961 0 0
แม่น้ำโขง                
อบต.เทอดไทย 2018-02-26 15:00:00 45 36.3 32 950 0 0
ทต.แม่จัน 2018-02-26 15:00:00 54 37.2 34 961 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.แม่ใจ 2018-02-26 15:00:00 48 35.3 37 964 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.ห้วยข้าวก่ำ 2018-02-26 16:00:00 52 33.3 48 962 0 0
ทต.ป่าแดด 2018-02-26 16:00:00 37 35.3 45 965 0 0
อบต.แม่อิง 2018-02-26 15:00:00 51 37.2 38 963 0 0
แม่น้ำโขง                
สุสานคริสเตียน 2018-02-26 16:00:00 5 32.3 38 958 0 0.2
แม่น้ำโขง                
ทต.หย่วน 2018-02-26 15:00:00 9 33.3 43 964 0 0
ทต.ปง 2018-02-26 16:00:00 10 34.3 46 970 0 0
               
ทต.เวียงเทิง 2018-02-26 16:00:00 3 34.3 43 965 0 0
ทต.พญาเม็งราย 2018-02-26 16:00:00 45 35.8 42 965 0 0
ทต.ยางฮอม 2018-02-26 15:00:00 48 36.8 42 962 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.หล่ายงาว 2018-02-26 16:00:00 154 34.3 43 963 0 0
แม่น้ำโขง                
เหล่ากอหก 2018-02-26 15:00:00 30 31.4 50 924 0 0
แม่น้ำโขง                
ตลาดภูเรือ 2018-02-26 15:00:00 54 33.8 46 936 0 0
แม่น้ำโขง                
โนนภูทอง 2018-02-26 15:00:00 58 35.8 37 969 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านเพีย 2018-02-26 15:00:00 58 35.8 40 971 0 0
แม่น้ำโขง                
นาซ่าว 2018-02-26 15:00:00 54 37.7 35 983 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านผือ 2018-02-26 16:00:00 41 37.2 32 983 0 0
แม่น้ำโขง                
หนองนาง 2017-12-07 00:00:00 0 20.1 - 988 0 0
แม่น้ำโขง                
กลางเมืองอุดร 2018-02-26 16:00:00 42 35.8 36 984 0 0
บ้านดงเมือง 2018-02-26 15:00:00 5 34.8 41 984 0 0
หนองแอก 2018-02-26 15:00:00 51 37.7 31 - 0 0
แม่น้ำโขง                
บึงสวรรค์ 2018-02-26 15:00:00 2 31.9 39 988 0 0
ทต.หนองเลิง 2018-02-26 16:00:00 37 37.7 31 990 0 0
โพนพิสัย 2018-02-26 15:00:00 51 36.3 39 987 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านดุงเหนือ 2018-02-26 15:00:00 37 35.8 35 - 0 0
บ้านเชียง 2018-02-26 16:00:00 36 34.8 44 986 0 0
บ้านโคกสี่ 2018-02-26 15:00:00 45 35.3 38 984 0 0
บ้านทรายทอง 2018-02-26 16:00:00 55 36.3 35 981 0 0
แม่น้ำโขง                
คำตากล้า 2018-02-26 15:00:00 53 34.3 40 989 0 0
อบต.ป่าแฝก 2018-02-26 16:00:00 10 33.3 37 988 0 0
แม่น้ำโขง                
แยกบ้านขาม 2017-10-10 05:00:00 0 24.5 - 980 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านบัว 2018-02-26 15:00:00 8 32.8 42 984 0 0
พังโคน 2018-02-26 15:00:00 7 34.8 39 988 0 0
นิคมน้ำอูน 2018-02-26 15:00:00 42 34.8 41 984 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านผึ้ง 2018-02-26 16:00:00 19 32.3 45 989 0 0
แม่น้ำโขง                
เต่างอย 2018-02-26 16:00:00 40 33.8 46 980 0 0
ภูพาน 2018-02-26 15:00:00 17 34.8 43 - 0 0
แม่น้ำโขง                
ท่าแร่ 2018-02-26 16:00:00 33 36.3 36 988 0 0
ด่านม่วงคำ 2018-02-26 15:00:00 35 36.8 40 989 0 0.2
แม่น้ำโขง                
คำชะอี 2018-02-26 15:00:00 40 34.8 44 987 0.2 0.2
คำอาฮวน 2018-02-26 15:00:00 74 34.8 45 986 0 0
แม่น้ำโขง                
นาตาล 2018-02-26 15:00:00 52 41.7 30 989 0 0
บ้านผาชัน 2018-02-26 16:00:00 40.05 35.77 35.17 992.05 0 0
อบต.นาโพธิ์กลาง 2018-02-26 16:00:00 14 35.8 35 989 0 0
หนองผือ 2018-02-26 16:00:00 31 37.2 38 986 0 0
ดอนตาล 2018-02-26 15:00:00 64 34.8 43 987 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้