ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำปิง                
ทต.แม่นะ 2018-02-26 16:00:00 44 35.8 37 964 0 0
               
ชุมชนบ้านห้วยทราย 2018-02-26 16:00:00 9.33 31.36 44.5 957.33 0 0
ทต.บ้านโป่ง 2018-02-26 10:00:00 6 26.5 52 965 0 0
แม่น้ำปิง                
อบต.เปียงหลวง 2018-02-26 08:00:00 5 13.7 94 922 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.ช้างเผือก 2018-02-26 15:00:00 5 34.8 39 969 0 0
อบต.สบแม่ข่า 2018-02-26 15:00:00 47 40.7 30 971 0 0
รพสต.บ้านหนองไคร้ 2018-02-26 15:00:00 48 38.2 38 971 0 0
ทต.บ้านปง 2018-02-26 15:00:00 44 36.3 37 973 0 0
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 2018-02-26 16:00:00 - 36.4 43.1 - 0 3
แม่น้ำปิง                
ทต.จอมแจ้ง 2018-02-26 15:00:00 31 35.8 39 966 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.ป่าซาง 2018-02-26 16:00:00 - 34.2 47 974.4 0 1.8
ทต.สันนาเม็ง 2018-02-26 15:00:00 47 35.8 38 969 0 0
ทต.สันกำแพง 2018-02-26 15:00:00 47 42.1 27 970 0 0
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 2018-02-26 16:00:00 - 34 44.3 972.4 0 2
ทต.ทาสบเส้า 2018-02-26 16:00:00 - 32.6 49 - 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.สันติสุข 2018-02-26 15:00:00 13 34.3 38 968 0 0
อบต.บ้านกาด 2018-02-26 16:00:00 40 39.7 30 971 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.ทุ่งหัวช้าง 2018-02-26 16:00:00 - 33 41.6 945.4 0 0
ทต.บ้านโฮ่ง 2018-02-26 16:00:00 - 33.6 44.2 971 0 0
ทต.วังดิน 2018-02-26 16:00:00 - 35.9 38.2 955.9 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.บ้านหลวง 2018-02-26 15:00:00 13 36.3 32 970 0 0
แม่น้ำปิง                
อบต.ดอยเต่า 2018-02-26 15:00:00 49 36.8 31 974 0 0
แม่น้ำปิง                
บ้านแม่ละอุป 2018-02-26 07:00:00 74.2 11.6 6.2 31.8 - -
แม่น้ำปิง                
อบต.หางดง 2018-02-26 15:00:00 48 42.1 25 973 0 0
อบต.ช่างเคิ่ง 2018-02-26 16:00:00 5 36.8 25 952 0 0
แม่น้ำปิง                
อบต.อมก๋อย 2017-12-14 11:00:00 64 32.3 41 915 0 0
แม่น้ำปิง                
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 2018-02-26 16:00:00 - 34.5 43.7 990 0 0
ทต.พรานกระต่าย 2018-02-26 13:00:00 - 34.9 54.2 1002.9 0 0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 48.7 993.3 0 0
อบต.ตากออก 2018-02-26 16:00:00 - - - - 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.คลองลานพัฒนา 2018-02-26 16:00:00 - 34.6 51.7 993.1 0 0
ทต.เก้าเลี้ยว 2018-02-26 16:00:00 - 35.6 56.2 1005.5 0 0
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 2018-02-26 16:00:00 - 35.7 55.7 1002.4 0 0
อบจ.กำแพงเพชร 2018-02-26 16:00:00 - 34.9 52.4 999.9 0 0
อบต.บางตาหงาย 2018-02-26 16:00:00 40.41 37.24 45.83 999.65 0 0
อบต.โพธิ์ทอง 2018-02-26 06:00:00 - 24.3 87.7 1002.6 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้