ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำยม                
ทต.บ่อเกลือใต้ 2018-02-26 16:00:00 - 31.8 46.4 946.9 0 0.2
แม่น้ำยม                
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 2018-02-26 16:00:00 - 34.4 43.3 967 0 0
ทต.เชียงม่วน 2018-02-26 09:00:00 51 25 83 981 0 0
แม่น้ำยม                
อบต.บ้านแหง 2018-02-01 10:00:00 - 26.4 64.4 983.2 0 0
แม่น้ำยม                
อบต.บ้านกลาง 2018-02-26 16:00:00 - 35.7 52.1 986.4 0 39.8
ทต.หนองม่วงไข่ 2018-02-26 16:00:00 - 38.6 41.9 988.7 0 0
ทต.เด่นชัย 2018-02-26 15:00:00 38 38.2 32 987 0 0
ทต.ช่อแฮ 2018-02-26 16:00:00 - 36.2 43.7 986.2 0 0
ทต.ป่าแมต 2018-02-26 16:00:00 - 36.9 42.5 989.7 0 0
แม่น้ำยม                
อบต.ร้องกวาง 2018-02-26 16:00:00 - 32.9 48.4 - 0 0
แม่น้ำยม                
อบต.แม่คง 2018-02-26 15:00:00 54 41.7 23 979 0 0
แม่น้ำยม                
ทต.ทุ่งเสลี่ยม 2018-02-26 16:00:00 - 36.7 47.6 997.2 0 0
แม่น้ำยม                
ทต.ลานหอย 2018-02-26 16:00:00 - 38.2 42.4 998.3 0 0
อบต.ปากแคว 2018-02-26 16:00:00 - 35.3 51.3 1002.3 0 0
แม่น้ำยม                
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 2018-02-26 16:00:00 - 35.9 54.8 1004 0 0
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 2018-02-26 16:00:00 - 35 48.3 998.9 0 0
ทต.สามง่าม 2018-02-26 16:00:00 - 34.7 57.3 1003.5 0 0.2
อบต.วังชิ้น 2018-02-26 15:00:00 41 35.8 43 990 0 0
ชุมแสงสงคราม 2018-02-26 15:50:00 39.69 34.79 50.67 996.39 0 0
ทต.โพทะเล 2018-02-26 16:00:00 - 37 50.1 1003.1 0 0
โครงการชลประทานพิษณุโลก 2018-02-26 16:00:00 20 40.2 37 997 0 0
ทต.บ้านโตนด 2018-02-26 16:00:00 - 36.6 51.2 1002.4 0 0
ทต.บางระกำเมืองใหม่ 2018-02-26 16:00:00 43 35.8 53 1004 0 0
อบต.ทุ่งแล้ง 2018-02-26 16:00:00 - 37.6 39.8 992.8 0 0
ทต.ศรีนคร 2018-02-26 16:00:00 - 37.1 50.7 1000.7 0 0
ทต.ศรีสำโรง 2018-02-26 16:00:00 - 39.4 38.5 1002.4 0 0
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 2018-02-26 16:00:00 - 36 46.7 - 0 0
ทต.กงไกรลาศ 2018-02-26 16:00:00 31 37.7 47 1001 0 0.2
อบต.หนองโสน 2018-02-26 16:00:00 2.27 34.79 50.33 1000.73 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้