อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
12:00
40.7
12:00
40.7
12:00
40.1
12:00
40.1
12:00
39.8