อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
01:00
9.4
01:00
9.4
01:00
9.8
01:00
10.6
01:00
11.4