15 ธ.ค. 2562
อีก 138 วัน
จะถึง 30 เม.ย. 2563
ปริมาณน้ำใช้การของ
4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา
มีน้ำใช้การได้รวม
4,736
ล้านลูกบาศก์เมตร
แผนการใช้น้ำ
เพื่ออุปโภค-บริโภค
และรักษาระบบนิเวศ

1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
3,500
ล้านลูกบาศก์เมตร
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 ถึงปัจจุบัน
ระบายน้ำรวมไปแล้ว
926
ล้านลูกบาศก์เมตร