สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-05-20

สถานที่ เวลา มม.
ยะลา อ.เมืองยะลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 05:00 95.0
นราธิวาส อ.จะแนะ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 05:00 63.4
นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ขุนทะเล 05:00 61.6
ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 05:00 52.2
นราธิวาส อ.ตากใบ ทม.ตากใบ 05:00 50.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-05-20

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.แม่วาง ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 05:00 14.2
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 05:00 20.1
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 05:00 21.1
แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม ทต.ขุนยวม 05:00 23.0
เชียงราย อ.แม่สรวย ทต.แม่สรวย 05:00 23.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-05-19

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,192 (46%) 2,392 (18%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,413 (46.4%) 1,563 (16%)
เขื่อนแควน้อย 210 (22.35%) 167 (18%)
เขื่อนป่าสักฯ 138 (14.42%) 135 (14%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,953 (39%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,257 (17%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-0%) เขื่อนสิรินธร (2%) เขื่อนกระเสียว (8%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (12%) เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนป่าสักฯ (14%)
เขื่อนคลองสียัด (15%) เขื่อนห้วยหลวง (16%) เขื่อนสิริกิติ์ (16%)
เขื่อนแม่กวง (16%) เขื่อนลำพระเพลิง (17%) เขื่อนแควน้อย (18%)
เขื่อนภูมิพล (18%) เขื่อนลำปาว (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.