คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 08/2561 (ระหว่างวันที่ 13-19 ก.พ. 61)

20 February 2018 | 5:10 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงที่คลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยอ่อนกำลังลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศอุ่นขึ้น ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบางแห่งจากนั้นฝนจะลดลง ในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศอุ่นขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุซันปาในทะเลจีนได้เหนี่ยวนำให้กระแสลมตะวันออกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และภาคใต้ ส่งผลให้สัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ ยกเว้นภาคใต้ที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีฝนตกปานกลางบริเวณจังหวัดชุมพรและนราธิวาส ในวันที่14 ก.พ. 61 นอกจากนี้ในวันที่ 19 ก.พ. 61 มีฝนตกปานกลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีโดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 19 มิลลิเมตร จังหวัดกระบี่ 11 มิลลิเมตร และจังหวัดจันทบุรี 10 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 07/2561 (ระหว่างวันที่ 6-12 ก.พ. 61)

14 February 2018 | 3:16 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยอ่อนกำลังลง ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลงและแนวฝนส่วนใหญ่เคลื่อนลงไปสู่ประเทศมาเลเซียตอนล่าง ในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้มีฝนตกเพียงเล็กน้อยกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรในวันที่ 6 ก.พ. 61 และจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 8 ก.พ. 61 โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร 11 มิลลิเมตร และจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 06/2561 (ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-5 ก.พ. 61)

7 February 2018 | 9:31 am

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงและพัดปกคลุมถึงภาคกลางตอนล่างและปะทะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงมีกำลังแรงขึ้นและแผ่ปกคลุมถึงภาคกลางตอนล่าง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทวีกำลังแรง แต่แนวฝนส่วนใหญ่จะลงไปสู่ประเทศมาเลเซียตอนล่าง ส่งผลให้สัปดาห์นี้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในบางพื้นที่ โดยในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์มีฝนตกกระจุกตัวอยู่บริเวณจังหวัดพังงาและสุราษฎร์ธานี ส่วนช่วงปลายสัปดาห์มีฝนตกกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ตอนบนของภาค บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ส่วนภาคกลางมีฝนตกหนักบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 61 ภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ปริมาณฝนลดลง สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 83 มิลลิเมตร จังหวัดตรัง 83 มิลลิเมตร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 76 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 05/2561 (ระหว่างวันที่ 23-29 ม.ค. 61)

31 January 2018 | 10:30 am

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังอ่อนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและอันดามันตอนล่าง ทำให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับเกิดลมพัดสอบระหว่างลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างส่วนช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวไปยังประเทศศรีลังกา ทำให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ ปริมาณฝนลดลง สำหรับตอนบนของประเทศมีฝนตกกระจายตัวในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะภาคเหนือที่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจุกตัวอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคในช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างมีฝนตกหนักบริเวณกรุงเทพมหานคร จังหวัดจันทบุรีและตราด ในช่วงวันที่ 25-26 ม.ค. 61 โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 104 มิลลิเมตร จังหวัดภูเก็ต 85 มิลลิเมตร และจังหวัดระยอง 80 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 04/2561 (ระหว่างวันที่ 16-22 ม.ค. 61)

31 January 2018 | 10:22 am

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวยังคงมีกำลังแรง ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างมีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศกลับมามีกำลังแรงอีกครั้ง ทำให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ส่วนในช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์มีฝนตกกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงต้นสัปดาห์ โดยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวเกือบทุกจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป รวมถึงมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 130 มิลลิเมตร จังหวัดพัทลุง 95 มิลลิเมตร และจังหวัดนครศรีธรรมราช 88 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2561 (ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค. 61)

17 January 2018 | 11:14 am

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น และปะทะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีฝนกระจายบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้นเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนตะวันออกแล้วอ่อนกำลังลงตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 61 แต่ยังคงเป็นลิ่มลงมายังประเทศไทยตอนบน ประกอบกับเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทะเลมาเลเซียตอนกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงหนัก และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 308 มิลลิเมตร จังหวัดปราจีนบุรี 121 มิลลิเมตร และจังหวัดนครราชสีมา 106 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2561 (ระหว่างวันที่ 2-8 ม.ค. 61)

9 January 2018 | 4:53 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซียตอนล่าง ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในช่วงวันที่ 2-3 ม.ค. 61 หลังจากนั้นฝนลดลง ส่วนในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ กระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนยังคงปกลุมภาคเหนือตอนบน ประกอบกับอิทธิพลจากพายุ “บอละเวน” (BOLAVEN) ทำให้เกิดลมพัดสอบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งภาคกลางมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 6-7 ม.ค. 61 โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 142 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 90 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 72 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2561 (ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61)

4 January 2018 | 3:51 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนพายุ “เทมบิน” (TEMBIN) ได้เคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนแล้วอ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยตอนบน จากนั้นปะทะกับความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมารวมทั้งยกตัวขึ้นตามกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตั้งแต่วันที่ 26-28 ธ.ค. 60 จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำจากพายุ "เทมบิน" (TEMBIN) ได้เคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นความกดอากาศสูงกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 60 ส่งผลให้ตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิลดต่ำลง โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 316 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 173 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 110 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2560 (ระหว่างวันที่ 19-25 ธ.ค. 60)

27 December 2017 | 4:43 pm

ในช่วงต้นสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทวีกำลังแรงขึ้น ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยิ่งทวีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ส่วนพายุ “ไคตั๊ก” (KAI-TAK) อ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศมาเลเซียตอนบนและภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 24 ธ.ค. 60 ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 23-25 ธ.ค. 60 โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 162 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 92 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 77 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 51/2560 (ระหว่างวันที่ 12-18 ธ.ค. 60)

19 December 2017 | 5:50 pm

ในช่วงต้นสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะกลับมามำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้กลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่ง โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 110 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร 58 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 58 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2560 (ระหว่างวันที่ 5-11 ธ.ค. 60)

14 December 2017 | 5:33 pm

ในช่วงต้นสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยและบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว และอ่อนกำลังลงในปลายสัปดาห์ ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น และในบางพื้นที่มีอากาศหนาว สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดสัปดาห์ โดยช่วงวันที่ 5-6 ธ.ค. 60 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากกระจุกตัวอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ส่วนในวันที่ 7 ธ.ค. 60 มีฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านตะวันตกของภาคบริเวณจังหวัด ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 49/2560 (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 60)

7 December 2017 | 9:47 am

ช่วงวันที่ 28-30 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะบอร์เนียวทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวขึ้นมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 29 พ.ย. และเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 30 พ.ย. ช่วงวันที่ 1-4 ธ.ค. 60 หย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามมันทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ ทำให้ยังคงมีกระแสลมพัดผ่านภาคใต้เข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกได้เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ทำให้ยังคงมีกระแสลมพัดพาความชื้นผ่านภาคใต้เข้าสู่ศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้ภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 632 มิลลิเมตร จังหวัดพัทลุง 423 มิลลิเมตร และจังหวัดสงขลา 411 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2560 (ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 60)

28 November 2017 | 3:12 pm

ช่วงวันที่ 21-23 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนพายุ “คีโรกี” (KIROGI) บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศเวียดนามได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น ช่วงวันที่ 24-27 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันได้เคลื่อนตัวไปทิศตะวันตกออกห่างจากภาคใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 490 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี 386 มิลลิเมตร และจังหวัดพัทลุง 376 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 46/2560 (ระหว่างวันที่ 7-13 พ.ย. 60)

22 November 2017 | 2:54 pm

ช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันที่ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 7 พ.ย. 60 และเคลื่อนสู่ทะเลอันดามันในระยะต่อไป ช่วงวันที่ 10-13 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังอ่อนลง ทำให้สัปดาห์ประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา 212 มิลลิเมตร ปัตตานี 181 มิลลิเมตร และสุราษฎร์ธานี 146 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 44/2560 (ระหว่างวันที่ 24-30 ต.ค. 60)

22 November 2017 | 2:52 pm

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีการปะทะกันระหว่างความกดอากาศสูงและความชื้นบริเวณภาคเหนือตอนบน กับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีกำลังแรงต่อเนื่อง ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา 140 มิลลิเมตร จังหวัดนราธิวาส 140 มิลลิเมตร และจังหวัดเชียงราย 128 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2560 (ระหว่างวันที่ 14-20 พ.ย. 60)

22 November 2017 | 2:50 pm

ช่วงวันที่ 14-16 พ.ย. 60 ความกดอากาศสูงที่อ่อนกำลังลงกลับมามีกำลังแรงขึ้นในวันที่ 15 พ.ย. ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังอ่อนเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทย ช่วงวันที่ 17-20 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 18 พ.ย. ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ตอนล่างทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุและเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ จากนั้นเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนแล้วอ่อนกำลังลง โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 159 มิลลิเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 145 มิลลิเมตร และจังหวัดสตูล 125 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 45/2560 (ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 6 พ.ย. 60)

7 November 2017 | 2:01 pm

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน จากนั้นในวันที่ 2 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ส่วนร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทวีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจาพายุดีเปรสชันเข้าปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง ทั้งนี้พายุโซนร้อน ด็อมเร็ย (Damrey) ในทะเลจีนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนตัวค่อนไปทางทิศตะวันตกผ่านประเทศเวียดนามตอนล่างและประเทศกัมพูชา จากนั้นได้ปะทะกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรง ทำให้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนบน ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา 267 มิลลิเมตร นครศรีธรรมราช 170 มิลลิเมตร และพัทลุง 161 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2560 (ระหว่างวันที่ 18-24 ต.ค. 60)

24 October 2017 | 3:32 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ร่องมรสุมยังคงมีกำลังแรง พาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ส่วนช่วงปลายสัปดาห์ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณตอนบนของประเทศ โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 172 มิลลิเมตร จังหวัดสุโขทัย 144 มิลลิเมตร และจังหวัดตาก 140 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2560 (ระหว่างวันที่ 11-17 ต.ค. 60)

17 October 2017 | 3:56 pm

ช่วงต้นสัปดาห์หย่อมความกดอากาศที่อ่อนกำลังลงจาก พายุดีเปรสชั่น “TWENTYTHREE” จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือ จากนั้นจะเคลื่อนตัวผ่านไปยังประเทศพม่า ประกอบลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้จะกลับมามีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน  ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่าภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ยังมีกำลังแรง ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กับมีฝนตกหนักปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนล่างและด้านตะวันตกของภาคใต้ โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 209 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 186 มิลลิเมตร และจังหวัดกาญจนบุรี 157 มิลลิเมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2560 (ระหว่างวันที่ 4-10 ต.ค. 60)

10 October 2017 | 3:55 pm

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงตลอดสัปดาห์ ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กับมีฝนตกหนักปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดลำปาง 231 มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 226 มิลลิเมตร และจังหวัดนครสวรรค์ 211 มิลลิเมตร ตามลำดับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.