Home รายงานสถานการณ์ สถานการณ์น้ำประจำวันที่ 10 ต.ค. 57
สถานการณ์น้ำประจำวันที่ 10 ต.ค. 57
[17.00]-ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราช เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี และยะลา

-ระดับน้ำในแม่ น้ำสำคัญ ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีแนวโน้มทรงตัว คาดการณ์ฝน

-ช่วงวันที่ 10-11 ต.ค. จะมีฝนตกปานกลางในภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง -วันที่ 12 ต.ค. จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในภาคใต้ตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองลง ไป

-ช่วงวันที่ 14-16 ต.ค. จะมีฝนตกมากขึ้นในภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงไป คำเตือน : เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำที่ อ.เมืองเพชรบุรี ที่กำลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงวันที่ 10-11 ต.ค. จะยังคงมีฝนตกในพื้นที่ดังกล่าว อาจส่งผลทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้

[10.00] ตอนเช้ามีกลุ่มเมฆบางปกคลุมเพียงเล็กน้อยในบางพื้นที่ของภาคใต้

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราชและ ราชบุรี และยังคงมีน้ำล้นตลิ่งที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

คาดการณ์ฝน ช่วงวันที่ 9-14 ต.ค. จะมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวเป็นหย่อม ๆ ในบางพื้นที่ของภาคใต้

ช่วงวันที่ 15-16 ต.ค. จะมีฝนตกมากขึ้นในภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป

คำเตือน : เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำที่ อ.เมืองเพชรบุรี ที่กำลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงวันที่ 11-14 ต.ค. จะยังคงมีฝนตกในพื้นที่ดังกล่าว อาจส่งผลทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้ 
Attachments:
Download this file (20141010_1000-MDC.pdf)20141010_1000-MDC.pdf[ปฏิบัติการร่วม 10 ต.ค.57 10.00น.]3544 Kb
Download this file (20141010_1700-MDC.pdf)20141010_1700-MDC.pdf[ปฏิบัติการร่วม 10 ต.ค.57 17.00น.]1647 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 08:45 น.
 
Home รายงานสถานการณ์ สถานการณ์น้ำประจำวันที่ 10 ต.ค. 57